Ambulante Begeleiding

Onze missie
Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan goed onderwijs voor leerlingen van 4 tot 23 jaar met een cluster 2 onderwijsarrangement in het regulier onderwijs door het bieden van ondersteuning en begeleiding. 

Het doel: 
De leerling in staat stellen zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in het regulier onderwijs waardoor hij/zij een optimale plaats in de samenleving kan realiseren.

Via ambulante begeleiding kan expertise en ervaring van het speciaal onderwijs worden ingezet in het regulier onderwijs: Primair en Voortgezet Onderwijs en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs).
Wij dragen inhoudelijk, organisatorisch en beheersmatig verantwoordelijkheid voor het verzorgen van ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. 

De visie van de Ambulante Dienst cluster 2 NHN
  • Het onderwijs begeleidingsaanbod heeft een aantoonbare meerwaarde in de ontwikkeling van onze leerlingen. De meerwaarde wordt gerealiseerd door gespecialiseerd aanbod, maatwerk op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoefte van de school. Dit aanbod wordt vastgelegd in een overeenkomst en verzorgd door betrokken en gespecialiseerde medewerkers.
  • De ondersteuning en begeleiding wordt gerealiseerd in een voor de doelgroep veilige, thuisnabije en op hun behoeften afgestemde leer- en ontwikkelingsomgeving. 
  • Het doel van de begeleiding is dat het onderwijsarrangement van de leerling niet wordt verlengd en het reguliere onderwijs zo wordt geprofessionaliseerd dat de onderwijszorg cluster 2-leerlingen nodig hebben door de school zelf kan worden geboden. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de ouders/verzorgers. 
  • Het handelen van de Ambulant Begeleiders wordt dagelijks bepaald door en getoetst aan de vraag: is wat we doen relevant voor de toekomst van deze leerling? 

Gelijke kansen door verschil te maken! 

Meer weten over onze werkwijze en het te leveren maatwerk?
Neem contact op met de teamleider ambulante begeleiding Klaas de Graaf of de ambulante begeleider van de school van uw zoon/dochter.

0224 - 422102