Over de school‎ > ‎

Leerlingzorg

Het Multi Disciplinair Team 

De school heeft een Multi Disciplinair Team (MDT, voorheen ook wel de Commissie voor de Begeleiding (CvB) genoemd) ingesteld die adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, akoepedisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de beperking van de leerling. Het MDT bestaat uit tenminste een lid van de directie, een orthopedagoog, een logopedist, de zorgcoördinator, de jeugdarts en de mentor van de betreffende leerling. Tevens kunnen ook ouders worden uitgenodigd 
of zichzelf, na overleg met de voorzitter, uitnodigen. Dit geldt ook voor de betreffende leerling.

Bij specifieke MDT besprekingen kan de audioloog, de trajectbegeleider en/of de coördinator van de Ambulante Begeleiding worden uitgenodigd. Het MDT heeft als taak om van elke leerling het ontwikkelings-perspectief met het uitstroomniveau en het individuele handelingsplan met de onderwijsbehoeften vast te stellen en zo nodig bij te stellen. Het handelingsplan wordt door de mentor met de leerling en ouders besproken en op vaste momenten gedurende het schooljaar geëvalueerd. 

Psycholoog/Orthopedagoog 

De primaire taak van een psycholoog/orthopedagoog is het doen van onderzoek t.b.v. diagnostiek 
en toeleiding CVO. Daarnaast is een taak het bevorderen van de schoolresultaten en het emotioneel welbevinden van de leerlingen.

De orthopedagoog biedt begeleiding aan leerlingen met problemen, gericht op het succesvol afronden van elk schooljaar. Dit gebeurt onder andere door begeleiding van leerkrachten/docenten in de klas, door het voeren van diagnostische en begeleidende gesprekken met individuele leerlingen (eventueel strikt vertrouwelijk). Indien noodzakelijk begeleidt en verwijst de orthopedagoog naar externe instellingen voor hulpverlening.

Daarnaast heeft de orthopedagoog een taak rondom de dossiervorming en het leerlingvolgsysteem. De orthopedagoog stuurt mentoren aan bij het opstellen en evalueren van groepsplannen en het OPP. Daarnaast woont hij/zij o.a. leerlingbesprekingen bij waarin groepsplannen en het OPP wordt besproken op onderwijsbehoefte(n), hulpvragen en voortgang op de gebieden: leren leren, sociaal-emotioneel, communicatief en didactisch.

Tot slot voert zij informatieve en ondersteunende gesprekken met ouders over hun kind en werkt daarbij samen met externe hulpverlenende instanties.

Logopedist

De logopedist doet onderzoek op het gebied van spraak, taal en waar nodig gehoor en/of stem. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt, indien nodig, een (logopedisch) handelingsplan voor begeleiding of een verslag ten behoeve van de (her)indicatie opgesteld.

Behandelingen vinden individueel, in kleine groepen of klassikaal plaats. Naast behandelen observeert, signaleert en adviseert de logopedist.Door docenten en ambulant begeleiders kan een beroep gedaan worden op de expertise van de logopedist.

De logopedist:

- geeft ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld bij debatteren en Nieuwsbegrip.
- geeft extra zorg aan leerlingen op het gebied van taal, articulatie, gehoor en stem
- nemen deel aan de werkgroep taal
- is lid van het team passend onderwijs (TPO)
- is lid van het Multi Disciplinair Team (MDT)
- observeert en adviseert docenten op het gebied van cluster 2 handelen en communicatie. 

Externe zorginstanties

Het team passend onderwijs onderhoudt contact met externe hulpverleners, zoals de 
OBD Den Helder, GGD Hollands Noorden en het Audiologisch Centrum Holland Noord. 

Bureau Jeugdzorg (BJZ)

Bureau Jeugdzorg kan ingeschakeld worden als er problemen zijn met een leerling in de thuissituatie of als er gedragsmatige en/of psychische problemen zijn. Ook ouders kunnen om advies vragen. Melding kan telefonisch plaatsvinden waarna een afspraak wordt gemaakt voor een intakegesprek. Na de intake wordt er bepaald welke zorg de leerling nodig heeft. Soms bemiddelt Bureau Jeugdzorg bij (tijdelijke) uithuisplaatsing. Ook contacten met de kinderbescherming verlopen veelal via Bureau Jeugdzorg. 

Jeugdgezondheidszorg Schagen

We hebben nauw contact met de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden. De jeugdarts verricht jaarlijks onder de leerlingen van de brugklassen en tweede klassen een gezondheidsonderzoek. Daarnaast kan ook desgewenst een beroep gedaan worden op de jeugdarts door leerlingen, ouders en personeel. 

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Voor onze slechthorende leerlingen hebben wij nauw contact met de maatschappelijk medewerker van het ACHN. Het ACHN is op de hoogte van de gehoorbeperkingen en de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij kunnen ouders en leerlingen met acceptatieproblemen naar hen doorverwijzen. Tevens kunnen wij met technische vragen op hen terugvallen (audiogram, apparatuur). De contacten met de externe instanties worden door de betrokken specialist onderhouden. Buiten de boven genoemde instanties om wordt er ook samengewerkt met bijvoorbeeld de GGZ, Stichting de Praktijk, Opvoedpoli, Kentalis, MEE, GGMD, AMICI, 
Triversum en Actiezorg. Met toestemming van ouders wordt, wanneer noodzakelijk, informatie uitgewisseld om de externe zorg voor de leerling zo goed mogelijk af te stemmen op de zorg van de school.