Over de school

De school werd in 1976 gebouwd en vernoemd naar burgemeester H. de Wilde, die met veel voortvarendheid heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de school. Het hoofdgebouw in Schagen staat op een kunstmatig eiland aan de rand van Schagen, waardoor geen sprake is van verkeers- of andere geluidshinder.

Onze ruimten zijn akoestisch aangepast en beschikken daar waar nodig over technische apparatuur, ter ondersteuning van het spreken en luisteren.

De school heeft twee nevenvestigingen in Alkmaar en in Hoorn (Zwaag), zodat thuis-nabij onderwijs gegeven kan worden aan kinderen uit de regio. Op deze vestigingen zijn twee groepen gevestigd (een groep 1/2 en een groep 3/4). Sinds dit schooljaar is er in vestiging Hoorn ook een groep 5 gesitueerd. 

De meeste kinderen worden iedere dag met taxibusjes vervoerd.

Missie / Visie

Missie van de school
De missie voor de Burgemeester de Wildeschool is om slechthorende leerlingen alsmede leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij door het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en hun cognitieve en communicatieve vaardigheden.

Visie van de school
Taal is ons communicatiemiddel waarmee we de wereld om ons heen leren ontdekken en vormgeven. Een leerling ontwikkelt zich door interactie met zijn omgeving waarbij taal centraal staat. Het is van groot belang om samen met de leerling zelf, zijn ouders, de school en andere betrokkenen zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het leren omgaan met taalbarrière. Openbaar onderwijs, waar alle maatschappelijke geledingen elkaar treffen, is daarvoor bij uitstek toegerust. Ook is het van belang om de schoolomgeving van de leerling met een auditieve / communicatieve een beperking aan te passen. Enerzijds zal de leerling toegerust moeten worden met vaardigheden om zich communicatief te redden. Anderzijds zal het onderwijs toegerust moeten worden met kennis, vaardigheden en middelen om de leerling met een auditieve of communicatieve beperking te ondersteunen. Medewerkers van de Burgemeester de Wildeschool werken in dialoog met en staan open voor de vraag van meer systeemgerichte ondersteuning naar directe persoonlijke ondersteuning.

De Burgemeester de Wildeschool wil bereiken dat:
  • leerlingen gelijke kansen aangeboden krijgen door rekening te houden met de verschillen en kijkend naar de mogelijkheden.
  • bij de leerlingen, die zijn aangewezen op het (voortgezet) speciaal onderwijs, wordt ingezet op terugkeer naar de reguliere onderwijssetting.
  • zij als expertisecentrum dienstbaar is voor regulier PO, VO en MBO en/of voorschoolse voorziening, zodat zij in staat zijn een leerling met een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid te signaleren en te begeleiden.