Voortgezet onderwijs/MBO

Ambulante Begeleiding 
De dienst verzorgt begeleiding voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), Slechthorendheid (SH) of Doof (Df) in het Voortgezet onderwijs (VO) en studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De begeleiding is erop gericht om de leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen binnen het regulier voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met zijn/ haar beperking. Naast de leerling spelen docenten, school en ouders een rol in de begeleiding. Wij beschikken over een gespecialiseerd team van ambulant begeleiders, administratie en een teamleider.

 

Speciaal Onderwijs

De dienst is verbonden aan het VierTaal College, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH).

Onderwijs op het VierTaal College of Ambulante begeleiding cluster 2

Als een leerling in aanmerking komt voor speciaal onderwijs of begeleiding vanuit de instelling cluster 2 kent de Commissie van Onderzoek van VierTaal een “arrangement” toe. Er zijn drie soorten arrangementen mogelijk; intensief, medium of licht.
  • Intensief: dit wil zeggen dat de leerling geplaatst wordt op één van de scholen voor speciaal onderwijs cluster 2.
  • Medium of licht: hiermee heeft de leerling recht op ambulante begeleiding op een reguliere school voor VO of het MBO. 
Meer informatie over het toekennen van een arrangement vindt u op de website van VierTaal: www.viertaal.nl

Ambulante Begeleiding bij een medium of licht arrangement

Bij een medium of licht arrangement volgt de leerling onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs of MBO. Een ambulant begeleider van onze dienst verzorgt extra ondersteuning voor de leerling en begeleidt ouders en school bij de mogelijke aanpassingen die in het onderwijs of stageplek nodig zijn. De Commissie van Onderzoek heeft al in overleg met ouders en school bepaald of de ondersteuningsbehoefte licht of medium is. 

Ambulante Begeleiding bij terugplaatsing (nazorg)

Het kan zijn dat een leerling van het VierTaal College niet meer is aangewezen op Speciaal Onderwijs, bv. omdat de problemen niet meer zo op de voorgrond treden. Vaak komt het dan ook niet meer in aanmerking voor Speciaal Onderwijs. Dan moet er gezocht worden naar een passender vorm van onderwijs. De ambulant begeleider biedt dan voor een korte periode nazorg om dit proces goed te laten verlopen.