Reguliere ambulante begeleiding

Met ingang van het Passend Onderwijs krijgen leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking een onderwijsarrangement toegewezen. Dit arrangement is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook kan het zijn dat een leerling een intensief arrangement toegewezen krijgt. Dit betekent dat de leerling naar een speciale school gaat.

Begeleiding bij een arrangement
Bij een arrangement volgt de leerling onderwijs op een (speciale) basisschool. Een ambulant begeleider van onze dienst verzorgt extra ondersteuning voor de leerling en begeleidt school bij de mogelijke aanpassingen die in het onderwijs nodig zijn. 
De inhoud van de begeleiding is voor ieder kind anders en is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerlingen en ondersteuningsbehoefte van de school. 
De ambulant begeleider ondersteunt de school hierbij vanuit zijn kennis over begeleiding van leerlingen met spraak en/of taalproblemen in het regulier onderwijs. De begeleiding is met name gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het kind in de basisschool.

Een arrangement bestaat uit een Pakket Onderwijs Ondersteuning en een deel (school)begeleiding.

Pakket Onderwijs Ondersteuning (POO)
Dit betreft met name ondersteuning van het kind. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld: 
 • individuele hulp (RT) bij vakken waar het kind moeite mee heeft
 • hulp bij het uitbreiden van de woordenschat of het verbeteren van de taalontwikkeling
 • ondersteuning bij het communiceren met andere kinderen
 • instructie voor het gebruik van hoorapparatuur
 • leren omgaan met de communicatieve of auditieve beperking
Deze hulp kan in de klas geboden worden, maar ook door apart vaardigheden met het kind te oefenen in een individuele setting. De hoeveelheid hulp en de beschikbare tijd is afhankelijk van het toegekende arrangement.

(School)begeleiding
De begeleiding is vooral gericht op het zo goed mogelijk aanpassen van het onderwijs aan de behoefte van het kind. De ambulant begeleider maakt samen met de school en ouders een begeleidingsplan. Hierin wordt nog concreter beschreven welke hulp de leerling krijgt en welke begeleiding voor de school ingezet wordt. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school/ leerkracht kan de begeleiding bestaan uit: 
 • ondersteuning en coaching van de leerkracht bij de aanpak van het kind
 • advisering over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen of het kiezen van ondersteunend materiaal
 • het voeren van advies- en begeleidingsgesprekken met leerkrachten en begeleiders van de school 
 • het verrichten van observaties en onderzoek
 • voorlichting geven over de gevolgen van slechthorendheid of een taalstoornis voor het onderwijs 
 • het afstemmen van de hulp met extern betrokkenen, b.v. de logopedist of het audiologisch centrum
 • het voeren van begeleidende gesprekken met ouders 
 • voorlichting geven aan de school en leerkracht over de stoornis van het kind
 • scholing van leerkrachten van de leerling of schoolteams
 • evaluatiegesprekken met school en ouders over de voortgang
In het begeleidingsplan worden afspraken vastgelegd over:
 • de onderwijsdoelen 
 • de inzet van alle betrokkenen
 • de manier waarop de extra hulp zal worden ingezet (bijvoorbeeld door remedial teaching)
 • welke speciale voorzieningen getroffen worden 
 • hoe ouders op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van het kind 
Dit begeleidingsplan is een onderdeel van het OPP of groeidocument de school jaarlijks maakt voor de leerling. 

Meer informatie over onze werkwijze kunt u lezen in de informatiebrochure 
 
Samenwerking Signis-Kentalis
Als een leerling aangemeld wordt maar op een school zit waar al een begeleider van Signis-Kentalis komt wordt in principe de begeleiding overgedragen aan Signis-Kentalis. Dit om te voorkomen dat de school met teveel begeleiders geconfronteerd wordt. Signis-Kentalis en onze dienst hebben in grote lijnen dezelfde werkwijze bij de begeleiding.