Kwaliteit

Resultaten kwaliteits- en tevredenheidsmeting
De dienst heeft in maart 2010 het kwaliteitsonderzoek ‘Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding’ laten uitvoeren door het onafhankelijke bureau Beekveld & Terpstra. Onder andere ouders en betrokkenen binnen de scholen zijn uitgenodigd om hun mening te geven over het verloop van de ambulante begeleidingstrajecten. 

De respons in dit onderzoek varieert sterk tussen de verschillende groepen, wat ertoe leidt dat de respons binnen de doelgroepen scholen, coördinatie/directie en AB’ers als representatief kan worden beschouwd, in tegenstelling tot de respondentengroep ouders waar de respons niet voldoende hoog is. De positieve resultaten van dit onderzoek stemmen de dienst tot tevredenheid. Deze resultaten en de aandachtspunten die hieruit naar voren komen willen we graag met u delen. 

Begeleiding leerlingen
Betrokkenen uit de scholen en ouders geven aan dat de dienst goed invulling geeft aan de begeleiding van de leerling. AB’ers van de Roozendaalschool tonen zich respectvol, betrokken en hebben goed oog voor de persoonlijke situatie en de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. Ze maken duidelijke afspraken en komen deze afspraken goed na, zo geven de verschillende respondentengroepen aan. De manier waarop de AB’ers van de dienst de leerling begeleiden leidt tot scores die op of rond het landelijk gemiddelde liggen voor cluster 2.

Begeleiding van de scholen
Diverse betrokkenen uit de scholen (IB’ers, leerkrachten en directieleden) hebben de vragenlijst ingevuld. Deze betrokkenen zijn positief over de wijze waarop AB’ers van de Roozendaalschool invulling geven aan de begeleiding van leerkrachten en leerlingen. AB’ers betrekken leerkrachten bij het begeleidingsproces en leerkrachten hebben voldoende inbreng in het traject van begeleiding. Daarnaast geven AB’ers goede handelingsadviezen voor aanpassingen in de onderwijssituatie. Volgens de betrokkenen gaan AB’ers respectvol met hen om, maken zij duidelijke afspraken en komen zij deze afspraken na. Ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de AB’ers wordt hoog gewaardeerd. De AB’ers hebben voldoende tijd en reageren snel op vragen, aldus de diverse betrokkenen. De invulling van het begeleidingsplan en ondersteuning bij het opstellen van het handelingsplan leiden tot waardering bij de betrokkenen.

Ook de opbrengsten van het begeleidingstraject worden met goede scores gewaardeerd, toch ziet de dienst dat de mogelijkheden tot ontwikkeling op dit vlak liggen. Het vragen naar verwachtingen, het blijvend toerusten van de leerkracht in het omgaan met zorgleerlingen en de bredere schooladvisering worden verhoudingsgewijs lager gewaardeerd.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal die loopt van geheel mee oneens (1,0) tot geheel mee eens (4,0), waarbij scores vanaf 3,1 als goed beschouwd kunnen worden en scores hoger dan 3,5 als zeer goed. Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen binnen de scholen overwegend positief zijn over de AB’ers van de Roozendaalschool. Weliswaar zijn er nuanceverschillen waar te nemen en conclusies te trekken die leiden tot een aantal aandachtspunten voor de dienst. 


Rapportcijfers
Uit de tevredenheids- en kwaliteitsmeting binnen dienst AB Roozendaalschool komen grotendeels goede scores naar voren, wat zich uit in de positieve rapportcijfers van de onderzochte groepen. De verschillende betrokkenen uiten hun waardering voor de dienst met rapportcijfers die vrijwel allemaal (iets) boven de landelijke gemiddelde van cluster 2-diensten liggen.


Aandachtspunten voor de dienst
De dienst wil de vraag van de klant sterker centraal stellen. Gedurende het hele begeleidingstraject verdient het expliciteren van de (wederzijdse) verwachtingen meer aandacht. Door de hulpvraag van de verschillende betrokkenen gedurende het traject meer te expliciteren, kan in het begeleidingsproces sterker aangesloten worden bij deze wensen en verwachtingen, waardoor de resultaten en opbrengsten van het begeleidingstraject eveneens versterkt worden.
Vanuit de visie van de dienst richt de begeleiding zich sterk op de werkvloer, wat wordt gewaardeerd door de scholen. Wel wil de dienst binnen de begeleidingstrajecten  duidelijker maken wat leerlingen, leerkrachten en ouders van de AB’er kunnen verwachten en wat er binnen het traject haalbaar is qua opbrengsten en resultaten.
De dienst vindt het ook van belang om in de reguliere ambulante begeleidingstrajecten – die zich richten op de begeleiding van de leerling – sterker de koppeling te maken naar de bredere schooladvisering. De dienst wil hiertoe onder ander het trainings- en cursusaanbod dat de dienst heeft ontwikkeld intensiever inzetten.