(Her)indicatie

Vanaf augustus 2014 zal een indicatie niet meer vanzelfsprekend minimaal 3 jaar, maximaal 4 jaar geldig zijn. De commissie van onderzoek zal afhankelijk van het aangeleverde dossier een bepaalde termijn afgeven. Deze termijn kan een half jaar zijn, maar ook langer. Hoe de procedure van herindiceren precies gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Wel staat vast dat de eerder zogenaamde "stoorniscriteria" (zie hieronder) voorlopig blijven gelden. Daarnaast zal bij een herbeoordeling opnieuw de ondersteuningsbehoefte van het kind duidelijk moeten worden aangetoond.

In de loop van de tijd zal hier meer informatie verschijnen over de procedure herindicatie.
 
Criteria voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (TOS):
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Ernstige Spraaktaalproblemen die niet toe te schrijven zijn aan bv. een lagere intelligentie.
Of
Een (gediagnosticeerde) stoornis in het autistisch spectrum.
En
Een onderwijsbelemmering in de vorm van een grote leerachterstand of een zeer geringe communicatieve redzaamheid.
En
Onvoldoende effect van de logopedische therapie.
En
Er moet ontoereikende zorg kunnen worden aangetoond t.a.v. de reguliere- en bovenschoolse zorgstructuur van de basisschool.
 
Criteria voor leerlingen met een slecht gehoor (SH):
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Een gehoorbeperking tussen 35 en 80 dB bij het beste oor 
En
De leerling heeft een leerachterstand of de leervoorwaarden voor school ontbreken.
Of
De leerling ondervindt ernstige problemen in de communicatie.
En
Duidelijk moet zijn dat de beschikbare zorgstructuur van het reguliere onderwijs en vanuit de zorgsector niet toereikend is.
 
Onze dienst AB verzorgt geen begeleiding aan dove leerlingen. Hiervoor dient u te informeren bij Koninklijke Kentalis

Criteria voor dove leerlingen:
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Gehoorbeperking is groter dan 80 dB bij het beste oor.
Of
Gehoorverlies tussen 70 en 80 dB, maar het kind kan niet goed gebruik maken van het restgehoor (dooffunctionerend)