(Her)indicatie

Vanaf augustus 2014 zal een indicatie niet meer vanzelfsprekend minimaal 3 jaar, maximaal 4 jaar geldig zijn. De commissie van onderzoek zal afhankelijk van het aangeleverde dossier een bepaalde termijn afgeven. Deze termijn kan tussen half jaar en een jaar zijn. Jaarlijks wordt in overleg met de ambulant begeleider bekeken of een leerling nog aan de criteria van toelaatbaarheid voldoet en wat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school zijn. 

Criteria voor leerlingen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS):
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Een taalontwikkelingsstoornis die niet toe te schrijven zijn aan bv. een lagere intelligentie.
Of
Een (gediagnosticeerde) stoornis in het autistisch spectrum.
En
Een onderwijsbelemmering in de vorm van een grote leerachterstand of een zeer geringe communicatieve redzaamheid.
En
Onvoldoende effect van de logopedische therapie.
En
Er moet ontoereikende zorg kunnen worden aangetoond t.a.v. de reguliere- en bovenschoolse zorgstructuur van de basisschool.
 
Criteria voor leerlingen met een slecht gehoor (SH):
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Een gehoorbeperking tussen 35 en 80 dB bij het beste oor 
En
De leerling heeft een leerachterstand of de leervoorwaarden voor school ontbreken.
Of
De leerling ondervindt ernstige problemen in de communicatie.
En
Duidelijk moet zijn dat de beschikbare zorgstructuur van het reguliere onderwijs en vanuit de zorgsector niet toereikend is.
 
Onze dienst AB verzorgt geen begeleiding aan dove leerlingen. Hiervoor dient u te informeren bij Koninklijke Kentalis

Criteria voor dove leerlingen:
Om in aanmerking te komen voor een herindicatie moet er nog sprake zijn van:
Gehoorbeperking is groter dan 80 dB bij het beste oor.
Of
Gehoorverlies tussen 70 en 80 dB, maar het kind kan niet goed gebruik maken van het restgehoor (dooffunctionerend)