Primair onderwijs

Ambulante Begeleiding 
De dienst verzorgt begeleiding voor kinderen met communicatieve en/of auditieve beperkingen in het basisonderwijs. De begeleiding is gericht op de leerkracht, leerling, ouders en school. Wij beschikken over een gespecialiseerd team van ambulant begeleiders, ondersteunende logopedisten, onderwijsondersteuners, een orthopedagoog, administratie en een teamleider.
 
Speciaal Onderwijs
De dienst is verbonden aan 2 scholen voor speciaal onderwijs: de Alexander Roozendaalschool, voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en de professor Burgerschool,  voor kinderen met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH). Tevens verzorgt zij nazorg voor oud-leerlingen van de SO-scholen.

Onderwijs op speciale school of begeleiding cluster 2
Als een kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs of begeleiding vanuit de instelling cluster 2 kent de Commissie van Onderzoek van VierTaal een zogenaamd “arrangement” toe. Er zijn verschillende vormen van arrangementen mogelijk:
  • Plaatsing op een school voor SO: dit wil zeggen dat de leerling geplaatst wordt op één van de scholen voor speciaal onderwijs cluster 2.
  • Ambulante begeleiding : hiermee heeft de leerling recht op extra begeleiding op een reguliere basisschool. 
Meer informatie over het toekennen van een arrangement vindt u op de website van VierTaal.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding: 

Ambulante Begeleiding 
Met ambulante begeleiding volgt het kind onderwijs op een (speciale) basisschool. Een ambulant begeleider van onze dienst verzorgt extra ondersteuning voor de leerling en begeleidt ouders en school bij de mogelijke aanpassingen die in het onderwijs nodig zijn. De Commissie van Onderzoek heeft al in overleg met ouders en school bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is. 

Voor meer informatie zie knop "Reguliere ambulante begeleiding".

Ambulante Begeleiding bij terugplaatsing (TAB)
Het kan zijn dat een leerling van de Roozendaal- of Burgerschool niet meer is aangewezen op Speciaal Onderwijs, bv. omdat de problemen niet meer zo op de voorgrond treden. Meestal komt het dan ook niet meer in aanmerking voor Speciaal Onderwijs en moet gezocht worden naar een passender vorm van onderwijs. Dat kan een reguliere basisschool zijn maar ook speciaal basisonderwijs. In samenspraak met ouders, Roozendaal - of Burgerschool en onze dienst wordt gezocht naar een passende school.

Voor meer informatie zie knop "Ambulante begeleiding bij terugplaatsing".

Cursuscentrum spraaktaal 
De dienst beschikt over een cursuscentrum. Ten behoeve van bij- en nascholing biedt de dienst een workshops aan gericht op onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Tevens kan de dienst nascholing op maat bieden aan schoolteams en voorlichting geven aan scholen en peuterleiders. 
Voor meer informatie zie knop "Cursuscentrum"