Passend Onderwijs

Algemene informatie over de Wet Passend Onderwijs

De nieuwe Wet Passend Onderwijs heeft als doel leerlingen met een bijzondere hulp-, en ondersteuningsvraag in de eigen woonomgeving onderwijs aan te bieden.
In de Wet Passend Onderwijs staan de afspraken beschreven die bijdragen aan de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Als u hier meer over wilt weten kunt u op www.passendonderwijs.nl aanvullende informatie terugvinden. Vanaf 1 augustus 2014 is deze wet gefaseerd ingevoerd.

Eén van de grootste veranderingen die is ingezet door de Wet Passend Onderwijs is dat de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de specifieke locatie van het onderwijs. Alle financiële middelen voor de extra ondersteuning worden niet langer verstrekt aan de respectievelijk schoolbesturen maar aan het bestuur van het samenwerkingsverband.
Hiermee kan het samenwerkingsverband een gedeelde verantwoordelijkheid realiseren voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag. Uitgangspunt is dat scholen verschillend zijn in de kwaliteit maar ook in het aanbod voor de leerlingen.


Ondersteuningsprofiel van de scholen

Het ondersteuningsprofiel van elke school beschrijft de basiskwaliteit van het onderwijs en de extra voorzieningen of expertise die de school in huis heeft. De school geeft ook aan waar de grenzen liggen op het gebied van onderwijs aan leerlingen met een belemmering. Indien de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen de expertise en kracht van de school te boven gaat, kan verwezen worden naar een andere school voor regulier onderwijs of in bijzondere gevallen naar vormen van speciaal (voortgezet) onderwijs. Het is nadrukkelijk niet de intentie van de Wet Passend Onderwijs om het speciaal (voortgezet) onderwijs op te heffen. De wet spreekt expliciet over vormen van ondersteuning dan wel belemmeringen van leerlingen die alleen door speciale scholen geleverd kunnen worden.


VierTaal: nieuwe instelling en bestuur

In de wet Passend Onderwijs is bepaald dat de cluster 2 scholen in Nederland een aparte positie krijgen.
Dit betekent onder andere dat de cluster 2 scholen ondergebracht worden in 4 instellingen.
Deze instellingen vormen het (nieuwe) bestuur van deze scholen.
Vanaf 1 augustus 2015 maken de scholen SO professor Burgerschool, SO Alexander Rozendaalschool en VierTaal College Amsterdam (voorheen Orioncollege West) deel uit van de instelling VierTaal. De oprichting van de instelling houdt in dat het Regionaal Expertise Centrum (REC 2 Holland-Flevoland) sinds 1 augustus 2014 niet meer bestaat.

Hoe ziet de instelling VierTaal er uit?

In de provincies Noord- en Zuid-Holland en Flevoland vormen de volgende scholen en ambulante diensten samen de instelling VierTaal:

 • SO Burgemeester de Wildeschool te Schagen met nevenvestigingen in Zwaag en Alkmaar en VierTaal College Schagen (TOS/SH/doof);
 • AD cluster 2 Noord Holland Noord;
 • SO en VSO Cor Emousschool te Den Haag (TOS/SH);
 • AD cluster 2 Den Haag:
 • SO Alexander Roozendaalschool te Amsterdam (TOS) met nevenvestiging in Purmerend en Almere
 • SO Burgerschool te Amsterdam (SH);
 • AD cluster 2 Amsterdam PO;
 • VierTaal College Amsterdam (voorheen Orion college) te Amsterdam (TOS/SH);
 • AD cluster 2 Amsterdam VO/MBO
 • Stichting Passend Onderwijs Almere (TOS/SH); alleen AD

De instelling VierTaal biedt onderwijs en ambulante begeleiding aan 16% van het totale aantal leerlingen dat in Nederland over een cluster 2 indicatie beschikt.

 

Wat merkt u van de wet Passend Onderwijs en van de instelling ?

 • Vanaf 1 augustus 2014 is de Commissie voor Indicatiestelling (CVI) afgeschaft. Elke cluster 2 instelling heeft een Commissie van Onderzoek (CVO). Deze commissie besluit of een leerling toelaatbaar is en kent, op basis van advies van de trajectbegeleiding, een cluster 2 onderwijsarrangement toe. 
 • Het advies van de trajectbegeleiding wordt vastgesteld in overleg met ouders en betreffende school.
 • Een intensief onderwijsarrangement geeft toegang tot het (voortgezet) speciaal onderwijs; een licht- of medium onderwijsarrangement geeft recht op ondersteuning vanuit de ambulante dienst, op de reguliere school.

 

Als u meer op detail geïnformeerd wilt worden, kunt u op de website van de stichting Siméa aanvullende informatie teruglezen die voor alle cluster 2 scholen in Nederland van toepassing zijn. Zie hiervoor: www.simea.nl