Home

Wie zijn wij?
De ambulante dienst verzorgt begeleiding rondom leerlingen en studenten met een communicatieve (Taaontwikkelingsstoornis/TOS) of auditieve (Slecht Horend/SH) beperking (zg. cluster 2 onderwijs). Zij hebben een cluster 2 arrangement, maar zitten niet op een cluster 2 school (speciaal onderwijs). Met behulp van ambulante begeleiding kunnen de leerlingen het regulier primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs(VO) of het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) volgen.
Onze dienst werkt voornamelijk in Amsterdam, het zuidelijk deel van Noord-Holland en in Flevoland. Onze dienst wordt bestuurd door Stichting VierTaal. 

Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen met extra ondersteuning naar een gewone school. Maar het speciaal onderwijs blijft ook bestaan. Een van de belangrijkste veranderingen in cluster 2 is dat leerlingen een ‘onderwijsarrangement’ krijgen toegewezen: licht, medium of intensief.  Met een licht of medium arrangement zit de leerling/student in het regulier onderwijs. De school en de leerling krijgen extra ondersteuning van onze dienst. Met een intensief arrangement zit de leerling op speciaal onderwijs. 
In de brochure "van vraag naar ondersteuning" van  Simea, staat beschreven hoe passend onderwijs in cluster 2 georganiseerd is. 

Voor wie?
Ambulante begeleiding is bedoeld voor:
  • leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of verwerken van taal.
  • allen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.
Wat is het doel van ambulante begeleiding?
Het doel van de begeleiding is het reguliere onderwijs optimaal op de leerling af te stemmen.
Dit gebeurt door:
  • de leerling te begeleiden; 
  • de betrokkenen rond de leerling te begeleiden; 
  • expertise te beheren en over te dragen
 
Hoe?
Ambulante begeleiding is vraaggestuurd. Dat betekent dat de hulpvragen van de leerling en het 
onderwijs centraal staan. Met de start van Passend Onderwijs staan de onderwijsbehoefte van een leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school centraal.  De onderwijsbehoefte beschrijft wat een leerling nodig heeft om een zo optimaal mogelijk leerresultaat te behalen. De ondersteuningsbehoefte betreft de hulp die de school nodig heeft om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Voor iedere leerling/student wordt een onderwijsarrangement vastgesteld waarin omschreven wordt wat een leerling van déze ouders, in déze groep, van déze leerkracht en op déze school nodig heeft. 

De begeleiding is gericht op: 
  • de leerling/student (onderwijsbehoefte);
  • de school (ondersteuningsbehoefte);
  • de ouders / verzorgers;
  • andere hulpverleners of betrokkenen
Wie is de ambulant begeleider? 
Een ambulante begeleider (AB-er) is een leerkracht of logopedist met veel ervaring in het werken met leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De AB-er heeft de nodige werkervaring en specifieke opleidingen gevolgd. Hij/zij is in staat om leerlingen binnen het reguliere onderwijs te ondersteunen.

Wat doen wij nog meer?
Naast bovenstaande begeleiding verzorgt de dienst consultatie & advies in het primair onderwijs en beschikt het over een cursuscentrum. 

Twee afdelingen
De begeleiding wordt verzorgd door twee afdelingen: één voor primair onderwijs en één voor 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Bovenaan in het menu vindt u uitgebreide informatie 
over PO en VO/MBO.