Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Văn Hợp


Họ và tên

TS. Nguyễn Văn Hợp

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 116 nhà A1 - Trường Đại học Lâm nghiệp

E-mail

hopngv@gmail.com

Tel

+ 84 0912.025.125

Fax

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Kinh tế học vĩ mô

-   Môn học 2: Quan hệ kinh tế quốc tế

-   Môn học 3: Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Hướng nghiên cứu

-   Hướng 1: Lạm phát; Quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

-   Hướng 2: Tăng trưởng kinh tế

-   Hướng 3: Tiền lương (dưới góc độ vĩ mô)

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1.  Ước lượng đường cầu mức sẵn lòng chi trả của du khách trong việc xác định giá vé vào cửa vườn quốc gia Cúc Phương” -  Tạp chí Kinh tế phát triển, số 187(II) năm 2013.

.2.     Đề xuất mô hình quản lý các vườn quốc gia Việt nam nhằm kết hợp giữa bảo tồn và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái” - Tạp chí NN&PTNT, số 28 năm 2013

 3.    Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên – Nguồn tài nguyên kép cho phát triển kinh tế và môi trường” - Kỷ yếu Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật với phát triển bền vững KTXH của tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo lần thứ 41 năm 2012

4.    Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm du lịch sinh thái của VQG Ba Vì, Luận văn thạc sỹ năm 2007

5.     Xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch sinh thái ở các Vườn quốc gia, Tạp chí kinh tế sinh thái số 28

6.    Sử dụng các phương pháp định giá môi trường trong phân tích giá trị cảnh quan ở các Vườn Quốc Gia nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế sinh thái số 29 - 2009

....

Các sách đã xuất bản


Học viên cao học đang hướng dẫn


Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Thông tin khác