Home

1. Thông tin chung

- Họ và tên: HOÀNG VŨ HẢI

- Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn

- Học hàm – Học vị: THS - NCS

- Năm đạt được: 2010

- Địa chỉ nơi làm việc: Bộ môn Tài chính kế toán – Khoa Kinh tế và QTKD. phòng 215 nhà A1

- Email: haihv0812@gmail.com; haihv@vfu.edu.vn

- Số điện thoại

2. Thông tin về quá trình công tác

- Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Nơi đào tạo

Năm hoàn thành

Đại học

Kế toán doanh nghiệp

Học viện Tài chính

2004

Thạc sỹ

Kế toán kiểm toán

Học viện Tài chính

2010

Nghiên cứu sinh

Kế toán, kiểm toán

Học viện Tài chính

 

 

- Quá trình công tác:

Năm bổ nhiệm

Vị trí làm việc

Chức vụ

2005

Bộ môn Tài chính kế toán

Thử việc ngạch giảng viên

2006

Bộ môn Tài chính kế toán

Giảng viên

2011

Bộ môn Tài chính kế toán

Phó trưởng Bộ môn – Giảng viên

2015

Bộ môn Tài chính kế toán

Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn – Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học liên quan các lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp,

- Hướng nghiên cứu khoa học:

    + Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán ngân sách nhà nước,

    + Phân tích tài chính doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp,

    + Tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

    + Nghiên cứu về Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán quốc tế

 

- Môn học giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán ngân sách, Tổ chức công tác kế toán, Kế toán quản trị.


CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NCKH

1. Chủ trì Chuyên đề thuộc nhiệm vụ KH &CN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị các khoản giảm trừ và các khoản nợ đọng trong doanh nghiệp nông lâm nghiệp”, thực hiện năm 2012.

2. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại một số công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ”, thực hiện năm 2014.

3. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ thực hành thực tập nghề kế toán  cho sinh viên trường ĐH lâm nghiệp”, thực hiện năm 2013.

2. DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

1. Hoàng Vũ Hải, 2012 “Lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại các Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - Công ty con”, trên tạp chí Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán số 9/2012, 58-61

2. Hoàng Vũ Hải, 2013 “Một số ý kiến về ghi nhận lợi thế kinh doanh khi hợp nhất kinh doanh” trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1/2013, 103-111.

3. Hoàng Vũ Hải, 2014 “Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ thực hành thực tập nghề kế toán cho sinh viên trường ĐH lâm nghiệp” trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3/2014, 120-127

4. Hoàng Vũ Hải, 2016. “Những nội dung đổi mới của thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp”, trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1/2016, 93-100.

 5. Hoàng Vũ Hải, 2016. “Hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán quản trị tại các Công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ”, trên tạp chí Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán số 2/2016, 67-68

3. DANH MỤC CÁC SÁCH THAM KHẢO/KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Hoàng Vũ Hải, chủ biên,  2014 “Kế toán ngân sách” Bài giảng, Trường đại học Lâm nghiệp

2. Hoàng Vũ Hải, tác giả,  2015 “Kế toán tài chính 2” Bài giảng, Trường đại học Lâm nghiệp.

3. Hoàng Vũ Hải, tác giả,  2016 “Vai trò của kế toán quản trị trong các Công ty Lâm nghiệpKỷ yếu hội thảo  khoa học quốc tế 2016, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA); Chartered Institute of Managerment Accountants (CIMA)