I. Thông tin chung

- Họ và tên: Đào Lan Phương

- Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

- Năm đạt được: 2010

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Tài chính kế toán

- Địa chỉ nơi làm việc: Bộ môn Tài chính kế toán – Khoa Kinh tế & QTKD - Đại học Lâm nghiệp - Phòng 215 nhà A1

- Email: lanphuong83vfu@gmail.com

- Số điện thoại: 0914557438

II. Thông tin về quá trình công tác

1. Quá trình đào tạo:

- Từ 2001 – 2005: Học đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Học viện tài chính.

- Từ 2007 – 2010: Học thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế - tài chính ngân hàng – Học viện tài chính

- Từ 2014 đến nay: Học NCS  chuyên ngành Tài chính ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân

2.  Quá trình công tác:

- Từ 2005 đến nay: công tác tại bộ môn Tài chính kế toán, khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường đại học Lâm nghiệp

3. Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính, Kế toán

4. Hướng nghiên cứu khoa học: Kinh tế, tài chính, ngân hàng.

5. Môn học giảng dạy:

-Tài chính doanh nghiệp

-Tài chính tiền tệ

- Quản lý tài chính công

- Kế toán quản trị

6. Công trình khoa học

- Cộng tác viên đề tài Cấp Bộ “Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông lâm nghiệp” năm 2010 – 2012

- Chủ chì 1 đề tài Cấp Cơ sở “Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính của trường Đại học Lâm nghiệp” năm 2013.

- Đồng tác giả Bài giảng Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2014.

- Tác giả bài báo “Chính sách tài chính đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp năm 2012.

- Tác giả bài báo “Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông lâm nghiệp”, tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp năm 2013.

- Đồng tác giả bài báo “Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính của Trường Đại học Lâm Nghiệp”, tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn năm 2014.

- Tác giả bài báo “ Kinh nghiệm của các nước và định hướng hoàn thiện thể chế cho tài chính vi mô tại Việt Nam” , tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp năm 2016.

- Chủ trì báo cáo sinh hoạt học thuật “ Ảnh hưởng của thông tư số 200/2014/TT – BTC đến phân tích tài chính doanh nghiệp” năm 2016.

- Đồng tác giả Bài giảng Tài chính tiền tệ, trường Đại học Lâm nghiệp 2016

- Hướng dẫn 1 đề tài NCKH sinh viên đạt giải nhất cấp trường năm học 2012 – 2013

- Tham gia hướng dẫn Chuyên đề, Khóa luận cho sinh viên từ năm 2010 đến nay