หน้าหลัก

การสร้าง e-Portfolio ด้วย New Sitesข่าวประชาสัมพันธ์                                                อ่านทั้งหมด <1> <2> 

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา                                               อ่านทั้งหมด

  • Template สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ gg.gg/vec_computer  
  • Template สาขาวิชาช่างกลโรงงาน gg.gg/vec_machine

ข่าวครู - บุคลากร

ภาพกิจกรรมอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio 2561  อ่านทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/hvfw8qTAFPZfjLxp7 วันที่ 1-2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio )


https://photos.app.goo.gl/YYdoyN7nNeKmQZpC9
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio ) https://photos.app.goo.gl/phVkkjgteTuxiXLc2 

วันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio )

 https://photos.app.goo.gl/B5atVxmCD3YZuZQv6 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใชแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านเเพ้ว

https://photos.app.goo.gl/GUSH4xoOCmayLrWH2
 
   ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน      การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
           ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561             ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

https://photos.app.goo.gl/GVtcWqJxILoRvwPC2    
        ประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียน           การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน               อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
   ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561       ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

https://photos.app.goo.gl/A1w1EchSxc936jOH2

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน         การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน                   อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)                         ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561          ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี     ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน         การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน                  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)                      ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561           ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ลิงค์โปรแกรม

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

เวลาประเทศไทย

https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-runhttp://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission

https://play.kahoot.it/#/?quizId=d54f79ee-5505-4b86-a2ba-9cc8a9306239
classtools

Ĉ
ประไพพิศ เกษพานิช,
28 พ.ค. 2562 00:35
Comments