home

Sara Osment - Curriculum Director & GT Coordinator
email: sara.osment@valleyviewschools.net

Chloe McFarlane- District  GT Coordinator & Teacher
  email: chloe.mcfarlane@valleyviewschools.net   

Tyler Greve- Elementary Enrichment Teacher
email: tyler.greve@valleyviewschools.net

ELEMENTARY GT


PROGRAM INFORMATION

Ċ
Chloe McFarlane,
Sep 13, 2016, 5:51 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Aug 19, 2016, 11:06 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Mar 30, 2017, 5:48 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Mar 31, 2017, 12:11 PM
ą
Chloe McFarlane,
May 16, 2017, 11:01 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 12:42 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Apr 6, 2017, 10:01 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:11 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 18, 2016, 5:56 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Aug 19, 2016, 10:01 AM
Ċ
Chloe McFarlane,
Mar 10, 2017, 12:42 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Mar 10, 2017, 12:42 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:17 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:14 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:19 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:20 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:23 PM
Ċ
Chloe McFarlane,
Oct 28, 2016, 1:09 PM