หน้าแรก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์

 • ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนวัดตลุกดู่ นำโดยนายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่มาให้บริการทางด้านทันตกรรมโดยการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 01:12 โดย wawa wewe
 • ขอบคุณ คุณณรงค์ บ้านถนนใหม่ ขอขอบคุณ คุณณรงค์ บ้านถนนใหม่ ที่มอบพัดลมให้กับโรงเรียนวัดตลุกดู่
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 00:04 โดย wawa wewe
 • การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรีรยนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน คณะที่ 3 คือ     1. นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์  รอง ผอ.สพปฬอุทัยธานี เขต 1     2. นายสมพงษ์  เกตุกรรม              ผอ.รร.อนุบาลสว่างอารมณ์     3. นายประชา  ทองคำขาว             ผอ.รร.บ้านหนองขุย     4. นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     5. นายโฆษิต  รักษาทรัพษ์            นิติกรชำนาญการพิเศษ     6. นางสลิตา  ภู่วิภาดาวรรธน์          จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน     7. นางจิราภรณ์  อารมณ์ศิลป์          ศึกษานิเทศก์     8. นายอุทัย  แก้ววรสูตร                 ศึกษานิเทศก์     9. นางจันทร์เพ็ญ  นางแย้ม            ศ ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 02:18 โดย wawa wewe
 • การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่16 พฤษภาคม 2561
  ส่ง 25 เม.ย. 2561 00:42 โดย wawa wewe
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา


 

แผนที่