หน้าแรกประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกเสือ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 

เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 >>>>  ประกาศ <<<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง กำหนดมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


1.รายละเอียดประกาศ

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์

6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา

7. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา

8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกศิลปะ

9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์

10. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา

11. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย

12. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา

13. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย

14. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล

15. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555


>>แผนที่สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี<<


 >>>>  ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ <<<<


**หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 06-1806-5151


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ

 รายละเอียดประกาศ

จำนวนข้อมูลที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย/รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สอบแข่งขันขัน

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขัน

ใบสมัครสอบฯ


**หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 06-1806-5151

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้มาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง การประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้)

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ ก.ศ.จ.อุทัยธานี
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
โดยสามารถยื่นคำร้องขอโอนได้ ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2561

เอกสารหมายเลข 1

 เอกสารหมายเลข 2

                                                                                                                   เอกสารหมายเลข 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ ก.ศ.จ.อุทัยธานี
เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค(2) หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้มาดำรงตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


--------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


----------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดยให้ยื่นคำร้อง ขอโอนได้ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2561----------------------------------------------------------------------


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล


----------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำเเหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

___________________________________________


14  มีนาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 3/2561 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม 
  เพื่อพิจารณาเรื่องราชการตามอำนาจหน้าที่ 
21 พฤศจิกายน 2560
นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
คณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับและรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ 
รองศึกษาธิการภาค 18 พร้อมคณะ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
คณะกรรมการประเมิน   ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 17  พฤศจิกายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2560 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมบุญ ทิพรังศรี ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และนายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาเรื่องราชการตามอำนาจหน้าที่14 พฤศจิกายน 2560
นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายศักดา แสงทอง 
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานีและมอบ
เกียรติบัตรให้กับครู อาจารย์ ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ  พระเมรุมาศจำลอง  บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
โดยมี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 14 พฤศจิกายน 2560 
นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายศักดา แสงทอง 
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นผู้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 โดยมี 
นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน 
ณ  ห้องทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 10 พฤศจิกายน 2560
นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมวางแผน
การดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่  62 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด
เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


 9 พฤศจิกายน 2560

 นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย 
นายบรรพต  เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ          
นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อำเภอสว่างอารมณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โดยนายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด7  พฤศจิกายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 15/2560 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม 
  เพื่อพิจารณาเรื่องราชการตามอำนาจหน้าที่ ดูภาพเพิ่มเติม1  พฤศจิกายน  2560
นายสำเริง  โพธิ  ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2560 
โดยมีการพิจารณาเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/196.html

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading/
http://kukr.lib.ku.ac.th/ku_frontend/kukr/internal_menu/index/5
http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib/
รายชื่อหนังสือดีเด่น
http://www.thai-library.org/
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
freeEBook
http://dlit.ac.th/pages/library.php
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf