หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • โครงการนิเทศติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2    ด้วยกลุ่มส่งเสริมเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน                ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2559
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 23:53 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
 • โครงการนิเทศติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปี 2559   ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กำหนดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2559 จำนวนโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 6 โรงเรียน1. โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  วันที่ 20-21 มิ.ย. 592. โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา วันที่ 22-23 มิ.ย. 593. โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วันที่ 27-28 มิ.ย. 594. โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 วันที่ 29-30 มิ.ย. 595. โรงเรียนอนุบาลรจนา วันที่ 4-5 ก.ค. 596. โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย วันที่ 6 ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2559 20:26 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560           เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยาได้จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออก มีความรักใคร่ สามัคคีกัน และในวันที่ 14 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนเรียนได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันเด็กกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี     ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 21:06 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
 • อบรมการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online      ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online  ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1
  ส่ง 18 ม.ค. 2560 20:47 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
 • รอบคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาการ           ด้วยคณะกรรมการ ปสกช.จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมรอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 10  รายการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้1.กลุ่มการศึกษาประถมวัย   1.1 การเล่านิสานประกอบท่าทาง   1.2 การวาดภาพระบายสีเทียน2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   2.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   3.1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)   3.2 กิจกรรม (Spelling Bee)   3.3 การเล่านิทาน (Story Telling)4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   4.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   4.2 ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 19:24 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
 • ประชุม ปสกช.จังหวัดอุทัยธานี            ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุทัยธานี ประชุมวันที่ ๒๖ มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 19:09 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
 • วันภาษาไทย   ด้วยโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 19:20 โดย ทัศวรรณ เป้าเพชร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่