หน้าแรก


นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/home/INFO-02.jpg?attredirects=0

ประชาสัมพันธ์

  • ประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเขตพื้นที่สุจริต        วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ได้มอบหมายนายประสพชัย       ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยบุคลากรในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 76 คน เข้าร่วมประชุม        สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เขตพื้นที่สุจริต ส่งเสริมและสร้างทัศนคติและว ...
    ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:17 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
  • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562           ทุกวันจันทร์ต้นเดือนของทุกเดือน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำข้าราชการในสังกัดเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกล่าวถึงนโยบายในการทำงาน          การดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัตชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงถึงความสามัคคีของบุคลากรในสพป.อุทัยธานี เขต 1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ ตลอดจนมีการแจ้งภารกิจและข้อราชการภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1
    ส่ง 21 ก.ค. 2562 20:37 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่