หน้าแรกผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ประเทศไทย
ประเทศไทย นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูนักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ ร.ร.บ้านคลองน้ำใส  จ.ยะลา ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ครูสุเทพ ได้ใช้ภาษามลายูสร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิมและเข้าถึงคนในชุมชน อีกทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่และศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียง จนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จจำนวนมาก


คุรุสภาปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป็นแบบสองภาษา
ประชาสัมพันธ์

 • การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562      ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่นจำนวนไม่เกิน 50 คน จะได ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 20:15 โดย Panatda Khankasikorn
 • การคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562      ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน เพื่อรับรางวัลเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2563          ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นผู้ประกอบวิชาช ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:52 โดย Panatda Khankasikorn
 • การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562      ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 11 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษาดีเด่น  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   6) กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น  7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:49 โดย Panatda Khankasikorn
 • การคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562      ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น          คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติงานมาแล ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:45 โดย Panatda Khankasikorn
 • การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี 2562      ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผ ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:42 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • งานวันครู ประจำปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2562 อำเภอเมืองอุทัยธานี จัดงานที่หอประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี                  
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 23:29 โดย Panatda Khankasikorn
 • การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี      นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี          
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 01:41 โดย Panatda Khankasikorn
 • งานวันครู ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี และคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันครู ประจำปี 2561 อำเภอเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี      
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 19:50 โดย Panatda Khankasikorn
 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »