หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • คุรุสภาขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 คุรุสภาขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ไปถวาย ณ พระอารามหลวง      วัดคิรีวิหาร (ธ) ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม และก่อให้เกิดความมั่งคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ กลุ่มการคล ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 21:30 โดย Panatda Khankasikorn
 • ขอเขิญชวนส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ขอเชิญชวนส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่ีองในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 20:26 โดย Panatda Khankasikorn
 • ขอเขิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" ขอเขิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ได้แสดงความรู้สึกและนำเสนอมุมมองให้เห็นถึงสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ผ่านทางภาพถ่าย และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของครู เพื่อให้ทุกคนเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ภาพถ่ายท ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 20:18 โดย Panatda Khankasikorn
 • รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560เรื่อง “ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0”  ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560ผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทางวิชาการได้กรุณาแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2280-6366 หรือ E-mail: research@ksp.or.th มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในปีต่อไปทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้งในกรณีที่มีผู้แจ้งยกเลิกเพิ่ม ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 19:53 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 19:59 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงาน


ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่