หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์

 • คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นและจัดประชุม 4 ภาค เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ถ้าจะคัดกรองคนเป็นครู ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะความเป็นครู และความรู้ความสามารถที่แท้จริง จะมีวิธีการคัดกรองอย่างไร” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  คณบดี อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนิสิต/นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถามตามประเภทผ่านทาง Google ฟอร์ม ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
  ส่ง 25 มี.ค. 2561 20:51 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา           โดยที่สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2560          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2561 20:22 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 โดยผู้ยื่นแบบฯ จะต้อมีคุณสมบัติ ดังนี้1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 25612) ได้รับเงินเดือนประจำ และมีระยะเวลาประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีเป็นผ ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2561 20:08 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศรายชื่อเครือข่ายที่ส่งโครงการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนฯ (PLC)     ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Commnity : PLC) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของประเทศ โดยเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งหมดเขตส่งโครงการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561       บัดนี้ มีเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 158 เครือข่าย     จึงขอให้เครือข่ายตรวจสอบรายช ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 19:11 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภาสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      คุรุสภาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e - PLC) ประจำปี 2561 โดยการให้เงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาครู และครูประจำการได้มีโอกาสนำประเด็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บูรณาการกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และมีกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกลุ่มผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา     สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ต้องไม่ค้างการส่งรายงานผลการดำเนินงาน “เสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ประจำปี พ.ศ ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 19:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • งานวันครู ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี และคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันครู ประจำปี 2561 อำเภอเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี      
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 19:50 โดย Panatda Khankasikorn
 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่