หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์

 • คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมถึงเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู รางวัลมี 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 44,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางว ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2561 01:05 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภาเตรียมแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปตรวจสอบประวัติรายชื่อของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีจำนวน 17 คน เนื่องจากเป็นคณะที่ดูแลวิชาชีพทางการศึกษา         นายเเพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากไม่มีกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอยู่ระยะหนึ่ง คณะกรรมการชุดนี้มาจากทุกภาคส่วน จะทำหน้าที่ดูแลเร ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 19:34 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น       ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่นสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้มีประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ศึกษาธิการภาค 18 ภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก นั้น     โดยศึกษาธิการภาค 18 ภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 20 คน
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 19:32 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) (National Institute for Development of Teachers Faculty Staff and Educational Personnel: NIDTEP) และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินงานความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ การวิจัยและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2561 19:31 โดย Panatda Khankasikorn
 • ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ • หัวข้อในการประกวด “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครูที่สะท้อนถึง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)            (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่   (2) ไม่ทุจริตคดโกง   (3) ความตรงต่อเวลา  (4) ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต   (5) พูดจริง/ไม่โกหก             • กรอบและแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ    • คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน   1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2561 19:27 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 93 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี      นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี          
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 01:41 โดย Panatda Khankasikorn
 • งานวันครู ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี และคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันครู ประจำปี 2561 อำเภอเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี      
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 19:50 โดย Panatda Khankasikorn
 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่