หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      คุรุสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ประกอบด้วย     1.นักวิชาการ 14 อัตรา     2.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา     3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา     4.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 2 อัตรา     5. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา     6.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา     สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:37 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 2560      ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 บัดนี้คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่เครือข่าย ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 เครือข่าย ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:31 โดย Panatda Khankasikorn
 • คุรุสภาประกาศคัดเลือก “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 9 รางวัล      ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (5) และ (6) คือ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของชาติ     คุรุสภาจึงดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:29 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” 2560      คุรุสภาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องแลผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560     คุรุสภา มีควมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ที่ตั้งใจปฏิบ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:25 โดย Panatda Khankasikorn
 • ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560 คุรุสภาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องแลผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 คุรุสภาได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 21:23 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงาน


ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคณะกรรมการติดตามรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:09 โดย Panatda Khankasikorn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่