ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

ภาพกิจกรรม

 • นิเทศห้องเรียน
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:33 โดย Pad Thai
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560 คลิกดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 02:26 โดย Pad Thai
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ยินดีต้อนรับ ผอ.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ยินดีต้อนรับ ผอ.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญดูภาพ
  ส่ง 7 พ.ย. 2559 03:06 โดย Pad Thai
 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา Korat Zoo Education 19-08-59 ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา Korat Zoo Education 19-08-59https://www.facebook.com/banpongkeng/media_set?set=a.1039939612767936.100002557201115&type=3
  ส่ง 21 ส.ค. 2559 20:35 โดย Pad Thai
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   คำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ไว้ดังนี้        แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน      ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น        1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้         - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้         - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2559 21:47 โดย Pad Thai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • เปิดดาวน์โหลดฟรี หนังสือคู่มือครูศตวรรษที่ 21 ด่วนเลย!!! เปิดดาวน์โหลดฟรี หนังสือคู่มือครูศตวรรษที่ 21 ด่วนเลย!!! มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำหนังสือ “บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้”เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นการรวบรวมบทบันทึก (BLOG) ของท่านที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org ได้ตีความมาจากหนังสือ Raise Great Kids : How to Help Them Thrive in School and Life ซึ่งเป็นหนังสือชุดรวบรวมบทความเด่นจากนิตยสาร Scientific American Mind เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี “เป้าหมายของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 คือการสร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้นในคนทุกคน ย้ำคำว่า “ทุกคน” ซึ่งหมายความว่าครูทุกคนต้องเป็นผู้นำการเปล ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2559 09:41 โดย Pad Thai
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยตัวแทนเขตพื้นที่ มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จำนวน 5 คน
  ส่ง 8 มิ.ย. 2559 05:15 โดย Pad Thai
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง "จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน" 26 พ.ค. 2559 ฝึก ให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
  ส่ง 22 พ.ค. 2559 18:55 โดย Pad Thai
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" 26 พ.ค. 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
  ส่ง 22 พ.ค. 2559 18:31 โดย Pad Thai
 • บริษัทอุทัยธานี ซูซูกิ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสมเกียรติ คุณระรื่น ศรีสุภรณ์กรกุลและคุณเรณู เซ็นน้อย ตามที่ บริษัท อุทัยธานี ซูซูกิ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป.อน.1 เพื่อให้นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย นางนงนุช ฉุยฉาย และครอบครัว เป็นผู้ประสานงานในการรับส่งของให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านโป่งเก้งได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และจำนำไปให้โรงเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  ส่ง 25 ก.พ. 2559 20:23 โดย Pad Thai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต ๑ สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต ๑งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู1ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.679เงิน341. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ 1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย 2คอมพิวเตอร์การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.361 ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 18:39 โดย Pad Thai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น