หน้าแรกประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             โรงเรียนบ้านหนองแห้วประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙ และปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแห้ว  โดยได้รับเกียรติจาก  นายธวัช  แกว่นเขตรการณ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นประธาน
  ส่ง 14 ม.ค. 2559 06:22 โดย Chamnong Chuenchom
 • กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ             โรงเรียนบ้านหนองแห้วจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อเมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เส้นทางการปั่นจักรยานประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนเสื้อยืดปั่นเพื่อพ่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  และ  รถบริการน้ำดื่มจากผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗  ตลอดเส้นทาง
  ส่ง 11 ม.ค. 2559 07:24 โดย Chamnong Chuenchom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ                 โรงเรียนบ้านหนองแห้วนำนักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่  ๖๕  ณ  จ.พิษณุโลก  รายการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้(เรียนร่วม)  เม่ื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ผลการแข่งขัน  ได้ระดับเหรียญทอง
  ส่ง 23 ธ.ค. 2558 02:27 โดย Chamnong Chuenchom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันครู            คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแห้ว  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และร่วมพิธีบูรพาจารย์งานวันครู  วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก  พ.อ.อ.อนุชา  พัสถาน  นายอำเภอทัพทันมาเป็นประธานในงานวันครู
  ส่ง 16 ม.ค. 2559 07:41 โดย Chamnong Chuenchom
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                กลุ่มโรงเรียนทัพทัน  กลุ่มที่  ๒  (โรงเรียนบ้านหนองแห้ว  โรงเรียนวัดวังสาริกา  โรงเรียนบ้านหัวดง  โรงเรียนบ้านคอดยาง  โรงเรียนบ้านหนองขุย  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  และโรงเรียนบ้านเนินเคว่า) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จัดงานวันเด็กประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสมกิจ  นวกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มมาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในงานมีกิจกรรมประจำฐานของโรงเรียนในกลุ่มมากมาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
  ส่ง 11 ม.ค. 2559 05:11 โดย Chamnong Chuenchom
 • ทำบุญวันขึ้นปีใหม่                  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านหนองแห้ว  จัดงานทำบุญวันขี้นปีใหม่  ในวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐  น. ณ  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว  โดยได้รับเกียรติจาก  นายธวัช  แกว่นเขตรการณ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานมาเป็นประธาน  และได้รับเกียรติจาก  คุณครูบุญรอด  เกษกรณ์  ข้าราชการบำนาญมาเป็นพิธีกรในงาน  รวมที้งได้ร่วมวางแผนการจัดงานทำบุญปีใหม่มาโดยตลอด         
  ส่ง 4 ม.ค. 2559 04:32 โดย Chamnong Chuenchom
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                   กลุ่มโรงเรียนทัพทันกลุ่มที่  ๒  พร้อมด้วยโรงเรียนภายในกลุ่ม  จำนวน  ๘  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว  โรงเรียนวัดวังสาริกา  โรงเรียนวัดหนองสระ  โรงเรียนบ้านหัวดง  โรงเรียนบ้านหนองขุย  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  โรงเรียนบ้านคอดยาง  และโรงเรียนบ้านเนินเคว่า  นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ในวันที่  ๒๓-๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ  ค่ายธนารีย์แคมป์  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท         
  ส่ง 1 ม.ค. 2559 21:59 โดย Chamnong Chuenchom
 • นำนักเรียนทัศนศึกษา                 โรงเรียนบ้านหนองแห้วนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่  ๙  ตุุลาคม  ๒๕๕๘
  ส่ง 19 ธ.ค. 2558 00:47 โดย Chamnong Chuenchom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว