ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรโรงเรียนบ้านเนินก้าว


นายกำจัด   กมลมาลย์
(ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน)
นายสมภาษณ์   พวงชื่น
(ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ) 
 


นางนิภาพร   พวงชื่น
(ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ)
 


นางกมลพร   แพรทิพย์
(ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ)

 

นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
(ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ)


บุคลากรทางการศึกษา

นายกำจัด  เนียมนาค
(ตำแหน่ง  ช่างไม้) หน้าเว็บย่อย (1): จิราภรณ์ อุทธสิงห์