หน้าแรกประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

  • ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบงานบัญชีและระบบงานพัสดุของโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 วันที่ 26 กันยายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเนื้อร้อน โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนวัดเขาหินเทิน และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ได้ไปศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบัญชี และระบบงานพัสดุของโรงเรียน ที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 จะได้เผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้นำมาใช้ภายในปีงบประมาณ ...
    ส่ง 27 ก.ย. 2559 21:26 โดย วัชนันท์ เดชอำพร
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่