กลุ่มงานภายใน


 กลุ่มอำนวยการ

http://182.93.171.226/management/ เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/director/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

 เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/personnel/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 กลุ่มนโยบาย และแผน

 เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/planning/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

http://182.93.171.226/supervision/ เว็บไซต์
 
 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://182.93.171.226/education/ เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/group-promotes-education/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/private-education-promotion-group/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

 เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/finacial-and-assets-administration-group/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน

 เว็บไซต์

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/audit เว็บไซต์ ใหม่
 

 คุรุสภาเขตพื้นที่

 เว็บไซต์
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/ksputhai1/ เว็บไซต์ ใหม่
 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 เว็บไซต์
Comments