คณะผู้บริหาร
ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นายบรรพต เหมือนทอง
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)


นายจำนงค์ เชื้อชวด
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)


นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

 


นายนเรศ ภุมมา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)


 ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ


นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 


นางสุริยา วรสิทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

 

นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์
(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน)


 

นายธงชัย มั่นสุข
(ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
นางศิริเพ็ญ สุปันนุช
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 


 

นางจินตนา เนียมมา
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

  

นางสาววัชนันท์ เดชอำพร
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

 

นายสุพจน์ มธุรส
(ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา)


Comments