ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลขที่ 15 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเลขโทรศัพย์ :  055-411104


แผนผังอาคารโรงเรียนอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 2


อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง 
หอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 
หอประชุมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง 
โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 
อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง
อาคารปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง
อาคารสามาคมนักเรียนเก่า จำนวน 1 หลัง
บ้านพักครู จำนวน 7 หลัง 
ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง


 

  1. อาคารเรียน 1
  2. อาคารเรียน 2 อาคาร วิทยาศาสตร์
  3. อาคารเรียน 3
  4. อาคารเรียน 4
  5. โรงฝึกงานช่างยนต์
  6. โรงฝึกงานไม้
  7. หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงอาหาร

                                                     
  8. หอประชุมพลศึกษา
  9. อาคารพยาบาล
10. อาคารสมาคมนักเรียนเก่า 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 (อุตรดิตถ์)
11. อาคารปฏิบัติธรรม บรรหารมณีรัตน์
12. ป้อมยาม
13. เสาธง
14. สนามกีฬา
Comments