ศึกษาดูงาน STEM พิษณุโลก

               วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน “Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนล่าง” ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดภายในงาน ดังนี้

            1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐภัทร ถั่วทอง นายสถาปนา มีจันทร์ นายสิรภพ ดุรงค์ ครูที่ปรึกษา นางสุดใจ มีจันทร์

            2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (STEM Show Case) ระดับมัธยมศึกษา  ด.ช.ธฤต แก้วสุข ด.ญ.ณัฐณิชา ทักทองพงษ์ ด.ญ.พัชรีพร ชัชวาลย์ ครูที่ปรึกษา นางสาวิตรี เรือนจันทร์ นายโคมศักดิ์ อ่อนวัง น.ส.วิชชาพร วุฒิ

            3. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นริศรา โชติรัตน์ ด.ญ.อรชพร บุญเกตุ ด.ญ.ปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์ ครูที่ปรึกษา นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล

            ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการพัฒนารูปแบบการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยการบูรณาการ 4 สาขาวิชาสำคัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี 


 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
   

Comments