สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 2559

            สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Science Show กิจกรรมวาดภาพตามจิตนาการ กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ มีผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

            1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชนภัทร เกิดส่ง ด.ญ.ธนภาณ์ คงอยู่ ด.ญ.สิรภัทร บัตรมาก ครูที่ปรึกษา นางศรีสุรางค์ รังเพ็ง นายณัฐภาส นามแสงโคตร นายอภิสิทธิ์ ยิ้มพิน

            2. รางวัลเหรียญเงิน โครงวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นริศรา โชติรัตน์ ด.ญ.อรชพร บุญเกตุ ด.ญ.ปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์ ครูที่ปรึกษา นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล

            3.  รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐภัทร ถั่วทอง นายสถาปนา มีจันทร์ นายสิรภพ ดุรงค์ ครูที่ปรึกษา นางสุดใจ มีจันทร์

            4.  รางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวริทธิ์ พินิจรัตนอนันท์ นายโสภณัฐ ขอสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษา นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

            ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับชาติในงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Comments