ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม ณ ค่ายวิทยาศาสตร์คลองสี่(ปทุมธานี) และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ บริษัทอิชิตัน โดยในกิจกรรม ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comments