ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ตัวแทนภาคเหนือ

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตัวแทนนักเรียน  นายวิกรานต์   เกตุภูเขียว นางสาวมัลทินี   บ่อเงิน ครูที่ปรึกษา นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง และนางอรชร จันทร์ผ่อง  ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

 
 

 
 
 

 
 Comments