บุคลากร 

ครูชัยชาญ  พรวญหาญ
ฟิสิกส์
หัวหน้กลุ่มสาระฯ


ครูนวลจันทร์  บัวพิมพ์
ชีววิทยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ครูพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
ชีววิทยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ครูเกริกฤทธิ์  แดงกองโค
วิทยาศาสตร์
 

ครูณัชพล  ดีอุดม
วิทยาศาสตร์

 

ครูวงกต  จุลรังสี
ฟิสิกส์

ครูสมคิด  อินทร์ทรา
ฟิสิกส์
 

ครูศรีอุบล  อ่วมแจง
วิทยาศาสตร์

ครูทศพร  เพียสามารถ
วิทยาศาสตร


ครูศรีสุรางค์  รังเพ็ง
วิทยาศาสตร์

ครูสาวิตรี  เรื่อนจันทร์
เคมี

ครูสุดใจ  มีจันทร์
ชีววิทยา


ครูพรชีวิน  นนทการ
ชีววิทยา

 

ครูวราภรณ์  สีนาค
ชีววิทยา

 

ครูอรชร  จันทร์ผ่อง
ฟิสิกส์

ครูกัญปณต  จันทร์ธีรกุล  
ฟิสิกส์
 

ครูสิรินทร์รัตน์  แก้วเปี้ย
เคมี
 

ครูสุภัทรา  ชัยสุ่ย
เคมี
 

ครูการศศิ  ธีระแนว
วิทยาศาสตร์
 

ครูวัชรีพรรณ  มาอยู่
วิทยาศาสตร์
 

ครูจันจิรา  จุลรังสี
เคมีComments