สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 25 สิงหาคม 2559

        วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ แนวคิด เพื่อจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่สนใจ อาทิ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขัน Science Show การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในแต่ละห้องเรียน การจัดแสดงของเล่นวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์และฐานกิจกรรมความรู้อีกหลายด้าน เพื่อส่งเสริม ทักษะทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ บูรณาการความรู้เข้ากับ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments