งานแผนงานงบประมาณ

ขอบข่ายงานและหน้าที่

 งานแผนงบประมาณ  มีหน้าที่  ดำเนินงาน  การจัดทำและเสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

               1. การจัดทำและ เสนอของบประมาณ
                   1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
                          1)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  ได้แก่  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                          2)  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่  เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ  (Public  Servic  Agreement :  PSA)  ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต  (Service  Deliver  Agreement : SDA)
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่  และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพื้นที่การศึกษา
                          3)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา  และความต้องการของสถานศึกษา
                          4)  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  ตลอดจนต้นทุน  ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน /
โครงการ
                          5)  จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                          6)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เขตพื้นที่การศึกษา  และสาธารณชนรับทราบ
                   1.2  การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
                          1)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  (SWOT)  และประเมินสภาพของสถานศึกษา
                          2)  กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ (Mission)   และเป้าประสงค์  (Corporate Objective)  ของสถานศึกษา
                          3)  กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
                          4)  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key  Performance  Indicators :  KPls)  โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
                          5)  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
                          6)  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน งาน / โครงการ  และกิจกรรมหลัก
                          7)  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
                          8)  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
                   1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
                          1)  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน / โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา  พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ แผนงาน / โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
                          2)  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium  Term  Expenditure Framework : MTEF)  โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา  เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า  พร้อมกับปรับแผนงาน  งาน / โครงการและกิจกรรมหลัก  ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
                          3)  จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)  เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
                          4)  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา

               2. การจัดสรรงบประมาณ
                    การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
                   1)  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
                   2)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง  ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร   
                   3)  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และตามแผนงาน  งาน โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ  ทรัพยากรของแต่ละสายงาน  งาน โครงการ  ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
                   4)  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง  (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
                   5)  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งาน โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
                   6)  จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา  และกำหนดผู้รับผิดชอบ  
                   7)  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตผู้รับผิดชอบ
                   8)  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ