คชจ.เดินทางไปราชการ

ขั้นตอนการขออนุญาต/อนุมัติ เดินทางไปราชการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ