ตัวอย่างเอกสารการเงิน


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ส.ค. 2560 07:00 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ส.ค. 2560 07:01 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารการเบิกเงินจัดกิจกรรม/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ/จัดงานฯ  211 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ส.ค. 2560 07:02 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
Comments