บุคลากร


  
นายภาณุมาศ  ธนสัมบันม์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

 
นายประพันธ์  สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

 
นายวิวัฒชัย  หล่มศรี
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ


นายอิศรา อันจิตต์แจ่ม
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ


นางวารุณี  แก้วผัด
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


นายกริช  พุ่มเทียน
หัวหน้างานพัสดุ


นางอัชรี  อุ่นมาก
หัวหน้างานประเมินผลงบประมาณ


นางสาวเอื้อมเดือน  อยู่ไกล
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายมานพ  รัตคธา
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางพรพิมล  เสาวภา
หัวหน้างานระดมทรัพยากร


นางภัทณี  วงสกุล
เจ้าหน้าที่บัญชี


นายมณฑล  วังวลสินธุ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางปทุมทิพย์   จรเกตุ
หัวหน้างานสารสนเทศ


นางสาววิยะดา  ตันยะ
เจ้าพนักงานการเงิน


นางยลนภา  บรรณากิจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ /ธุรการ


นางสาวปาริชาต   แก้วเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางระวีวรรณ  เชยเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ