5.3 Läsa och skriva

 • Undervisa i läsförståelsestrategier/textförståelse, genom att använda autentiska texter (både skönlitterära och faktatexter, samt faktion) som läraren valt ut att läsa högt, och direktundervisa i olika lässtrategier genom att själv först agera modell och visa hur man gör för att lösa olika förståelseproblem som dyker upp under läsningen, använda ”tänka högt-metoden” för att till exempel visa hur man gör olika textkopplingar, som att jämföra texter med varandra, eller koppla till egna erfarenheter och kunskaper om världen6.

 • Undervisa i fonologisk och fonemisk medvetenhet, parallellt med den formella läs- och skrivundervisningen7, genom att t ex repetera språklekarna från förskoleklassen med hela klassen , eller med elever som behöver ytterligare träning8. Använd gärna varierade metoder i träningen, alltifrån lekar med konkret språkmaterial och bilder till digitala lärverktyg9.
  Läs mer om fonologisk och fonemisk medvetenhet i dokumentet längst ned på denna sida.

 • Lägg upp arbetet med bokstavsinlärning flexibelt, med hänsyn till elevernas förkunskaper. De barn som vid skolstart har bristfälliga bokstavskunskaper måste få strukturerad och systematisk träning med att koppla språkljud och bokstäver, och uppföljning med hjälp av bokstavskontroller10. Tänk särskilt på att noggrant introducera vokalerna, då dessa är ”kärnan runt vilken konsonanterna grupperar sig”. De är lätta att förväxla och blir ibland borttappade. Ett väl genomfört vokalarbete lägger en bra grund för skrivande och stavning11.

 • Direktundervisa i ordavkodning, dvs. använd både ljudbaserade metoder och ordbilder (att lära ut vissa ord som helord, t ex med s k flashcards, för en snabbare och säkrare avkodning).

 • Hjälp eleverna att välja böcker på rätt svårighetsnivå vid den självständiga läsningen12(vilket betyder ca 90-95 % kända ord).

 • Låt eleverna läsa högt ofta (t ex i par) och övervaka utvecklingen av elevens högläsning, spela in och låt eleven själv upptäcka sina framsteg13.

 • Stimulera och övervaka elevernas högläsning, i samarbete med hemmet. Låt eleverna läsa högt för/tillsammans med förälder eller annan vuxen kontinuerligt under läsåret, i takt med att läsförmågan utvecklas. I början läser föräldern högt för eleven som ännu inte har knäckt läskoden.

 • Direktundervisa i fonologisk skrivning – övningar i att skriva ljudenliga, korta ord eller stavelser14,15.

 • Låt också eleverna använda upptäckarskrivning16, där syftet är dels att få eleven att upptäcka att det går att berätta något genom att skriva, och dels att på egen hand upptäcka hur orden ska stavas.

 • Skriv gemensamma texter, där eleverna bidrar med sina idéer och läraren strukturerar skrivandet, så att eleverna får modeller för hur texter byggs upp, samtidigt som de får tillfälle att analysera ord i ljud och orddelar17.

 • Låt eleverna skriva ofta - i alla ämnen. 

 • Låt eleverna använda både dator och penna som skrivverktyg, och använd de digitala lärverktyg som finns tillgängliga i kommunen.
  Läs mer om digitala verktyg under avsnitt 10.2.
Ingen elev ska behöva hamna mellan stolarna, och att ”vänta och se” får inte vara en strategi vi använder i den tidiga läs- och skrivundervisningen.
Elever som inte knäckt läskoden under höstterminen i åk 1, måste få mycket – och rätt anpassat – stöd för att komma igång med sin läsning, med utgångspunkt i kartläggning av delfärdigheter inom läsningens olika dimensioner18,19.

Ċ
Anna Strid,
29 juli 2015 08:23