กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Education Uru แก้ไข - หน้าแรก
Education Uru แนบ IMG_2308.JPG กับ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2651 23 สิงหาคม 2561
Education Uru สร้าง พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2651 23 สิงหาคม 2561
Education Uru แก้ไข โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๒๐๒๖ รุ่น ๐๐๕ ระดับกลาง (Intermediate level) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน และ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Education Uru แก้ไข - บุคลากรสายวิชาการ
Education Uru แนบ รุ่น 05 8 กันยายน 61_๑๘๐๙๒๐_0020.jpg กับ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๒๐๒๖ รุ่น ๐๐๕ ระดับกลาง (Intermediate level) จำนวน ๒๑ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน และ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Education Uru สร้าง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๒๐๒๖ รุ่น ๐๐๕ ระดับกลาง (Intermediate level) จำนวน ๒๑ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน และ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 15 ส.ค. 2561
Education Uru แนบ IMG_9840.JPG กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 15 ส.ค. 2561
Education Uru แนบ IMG_0115.JPG กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 22 ส.ค. 2561
Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 22 ส.ค. 2561
Education Uru แนบ IMG_0060.JPG กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 21 ส.ค. 2561
Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 21 ส.ค. 2561
Education Uru แนบ IMG_0087.JPG กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 22 ส.ค. 2561
Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 22 ส.ค. 2561
Education Uru แนบ IMG_9863.JPG กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์17 ส.ค. 2561
Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์17 ส.ค. 2561
20 ก.ย. 2561 03:18 Education Uru แนบ 10 (15).jpg กับ การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
20 ก.ย. 2561 03:18 Education Uru แนบ 10 (12).jpg กับ การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
20 ก.ย. 2561 03:18 Education Uru สร้าง การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
20 ก.ย. 2561 03:12 Education Uru แนบ 6 (12).jpg กับ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๒๐๒๖ รุ่น ๐๐๑ ระดับกลาง (Intermediate level) ระหว่างวันที่ ๔-๕- สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
20 ก.ย. 2561 03:12 Education Uru สร้าง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๘๒๐๒๖ รุ่น ๐๐๑ ระดับกลาง (Intermediate level) ระหว่างวันที่ ๔-๕- สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
20 ก.ย. 2561 03:07 Education Uru แนบ 05 (7).jpg กับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขวิชาคณิตศาสตร์ 7 ส.ค. 2561
20 ก.ย. 2561 03:07 Education Uru สร้าง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขวิชาคณิตศาสตร์ 7 ส.ค. 2561
20 ก.ย. 2561 03:02 Education Uru แนบ 04 (9).jpg กับ ราชภัฏอุตรดิตถ์วิชาการ 2561 นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า