กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ม.ค. 2562 01:52 Education Uru แนบ กบศ.0014 คศ.024 ขอส่งประกาศการทดสอบความรู้พื้น.pdf กับ ดูข่าวทั้งหมด
3 ม.ค. 2562 19:14 Education Uru แนบ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังไม่มีผู้สมัครเป็นตัวแทนสทศ.docx กับ ดูข่าวทั้งหมด
19 ธ.ค. 2561 18:51 Education Uru แนบ รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET 2561 (อุตรดิ.xlsx กับ ดูข่าวทั้งหมด
19 ธ.ค. 2561 18:51 Education Uru แนบ แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายการปฏิบ.doc กับ ดูข่าวทั้งหมด
14 พ.ย. 2561 19:59 Education Uru แก้ไข โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2561 19:59 Education Uru แก้ไข โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2561 19:58 Education Uru แก้ไข โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2561 19:54 Education Uru แก้ไข โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2561 19:48 Education Uru แนบ IMG_0448.JPG กับ โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2561 19:48 Education Uru สร้าง โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกสอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12 พ.ย. 2561 18:54 Education Uru แนบ รายชื่อนักศึกษาส่งสถานศึกษา.docx กับ ดูข่าวทั้งหมด
12 พ.ย. 2561 17:52 Education Uru แนบ มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย.pdf กับ ดูข่าวทั้งหมด
1 พ.ย. 2561 01:46 Education Uru แนบ แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ.docx กับ - แบบฟอร์ม
1 พ.ย. 2561 01:46 Education Uru แนบ แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ.doc กับ - แบบฟอร์ม
1 พ.ย. 2561 01:46 Education Uru แนบ แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ.docx กับ - แบบฟอร์ม
1 พ.ย. 2561 01:38 Education Uru แนบ บันทึกขอใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.pdf กับ - แบบฟอร์ม
1 พ.ย. 2561 01:36 Education Uru แนบ หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์.docx กับ - แบบฟอร์ม
1 พ.ย. 2561 01:34 Education Uru แนบ แบบฟอร์ม-โครงการคณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์-งปม.62.docx กับ - แบบฟอร์ม
29 ต.ค. 2561 19:54 Education Uru แนบ รายงานผลการไปราชการ.docx กับ - แบบฟอร์ม
29 ต.ค. 2561 19:54 Education Uru แนบ กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๕๘.pdf กับ ดูข่าวทั้งหมด
16 ต.ค. 2561 20:59 Education Uru แนบ แบบฟอร์ม โครงการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร.docx กับ ดูข่าวทั้งหมด
8 ต.ค. 2561 20:56 Education Uru แนบ สรุปรายวิชาเบิกค่าวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 1.61.xls กับ ดูข่าวทั้งหมด
8 ต.ค. 2561 03:31 Education Uru สร้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ต.ค. 2561 18:55 Education Uru แนบ กบศ.ว474 คศ.667 ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยของนศ.คบ.5.pdf กับ ดูข่าวทั้งหมด
1 ต.ค. 2561 23:25 Education Uru แก้ไข - หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า