- รูปภาพอาคารสถานที่

+ อาคาร ED
7.ห้องน้ำหญิง ชั้น 2
8.ห้องน้ำชาย ชั้น 2
9. ห้องพักอาจารย์
13.ห้องวิจัย.rar
14.ห้องน้ำชาย
15.ห้องน้ำหญิง
17.ห้องเรียน ED 306
18.ห้องเรียน ED 307
19.ห้องนาฏศิลป์ ED 401
23.ห้องเรียน ED 405
24..ห้องเรียน ED 406
25.ห้องเรียน ED 407
+ อาคาร 6
3.ห้องสโมสรนักศึกษา
4.ห้องเรียน 611
5.ห้องเรียน 612
6.ห้องเรียน 613
7.ห้องเรียน 614
8.ห้องเรียน 615
10.ทางเดินชั้น 2 และบันได/และชั้น3
11.ห้อง621
12.ห้อง622
13.ห้อง623
14.ห้องภาควิชาพัฒนฯ
15.ห้อง625
16.ห้อง626
17.ห้อง627
18.ห้อง628
19.ห้อง629A
20.ห้อง629B
22.ห้อง633
24.ห้อง634
26.ห้องห้องภาควิชาหลักสูตรและการสอน
27.ห้อง636
28.ห้องเรียน637
29.ห้อง629


Comments