ประวัติความเป็นมา

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เริ่มต้นจากการเป็นหมวดวิชาการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์
ได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นคณะครุศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จากการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ ๒๕๑๘
ให้วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาการศึกษา และสาขาอื่นๆจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้รับฐานะเป็น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗