ประมวลภาพกิจกรรม


-

โพสต์3 มิ.ย. 2561 23:12โดยEducation Uru
การอบรมการผลิตสือ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนได้ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องห้องพิชัยนที อาคาร icit

-

โพสต์23 เม.ย. 2561 20:32โดยEducation Uru

https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/home/28168543_1624827227598106_2420146919128727397_n.jpg?attredirects=0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล้ นักศึกที่มีผลงานทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดีเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาผู้มีความสามารถในการสอนดีเยี่ยม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/home/28070591_1328336333977747_3060232137171491439_o.jpg?attredirects=0

การแสดงเชียร์นักศึกษา คณะครุศาสตร์ กีฬานักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ " หางนกยูงเกมส์ 2017 " 

https://drive.google.com/drive/folders/1h6lrdiv5ewCByTYGl_cZgW0hjJg-oyvI?usp=sharing

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรพงศ์ นิลพงษ์ มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1- ปีที่ 5 เข้าร่วมฟังบรรยาย วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมรร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

-

โพสต์22 ม.ค. 2561 19:03โดยEducation Uru

https://drive.google.com/drive/folders/1usCRqPfmaOsQIeP03_syPboh8EkHKMwF
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมุทร สีอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาชีววิทยา

เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
รุ่นท ี่1 ระหว่างวันที่ 10-12 พศจิกายน 2560

https://drive.google.com/drive/folders/1n0IOJM0dDtKES5alHv9DuAuhQ1PNT90e
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และฟ้าขาวคืนรัง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eQ2hqMXhSWE5jTmM
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมุทร สีอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาชีววิทยา
เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
รุ่นท ี่1 ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560


-

โพสต์22 ม.ค. 2561 18:39โดยEducation Uru   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 19:00 ]

ประชุมคณะกรรมการ คณะครุศาสตร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560


https://drive.google.com/drive/folders/1EYXURPcPvd9trOW4X34i8QvJ7KayuNyl
โครงการประชุมสัมมนาวางแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 17-19 พฤศจิกายน 2560 


-

โพสต์13 พ.ย. 2560 20:27โดยEducation Uru

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eTnVNaDdYcTllTFk

โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมุทร สีอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา
เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eQzZ0TnI4ZGRDWWM

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ED 202
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64edFNPZnZ4YjdtM2M

ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ณ บริเวณเสาธง สนามกีฬาด้านหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย "100 ปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ"

-

โพสต์18 ต.ค. 2560 21:17โดยEducation Uru   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 21:19 ]

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64ecGVrcUdPZHktZTg?usp=sharing
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูไทย

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eb1UzTW02UFV6N2c?usp=sharing
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 207 คณะครุศาสตร์

-

โพสต์18 ต.ค. 2560 20:56โดยEducation Uru   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 20:56 ]

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eZGRpaHEwWjVJWHc?usp=sharing
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : การสร้างสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 401 คณะครุศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eOUYydFU4bVZMVXM
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี 28 สิงหาคม 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eakNxbGtha0JFdVU
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 01 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 207 คณะครุศาสตร์

-

โพสต์18 ต.ค. 2560 20:45โดยEducation Uru   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 21:03 ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 207 คณะครุศาสตร์
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eS0lKLWgwdFJrcm8?usp=sharing
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร : พัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาทางพลศึกษา อบรมวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 202 คณะครุศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eZWE4REJDSjlUUFU
ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกีฬากระดานดำสัมพันธ์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่1-4 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรม วันที่ 16 กันยายน 2560

-

โพสต์18 ต.ค. 2560 20:39โดยEducation Uru

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eMEdTSlc5SEhkSFU
ประชุมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาและ ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ED 202


https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eRmZUXzhLNFJXRjA
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 1 สร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3d-printer และ ค่ายออกแบบกิจกรรมบูรณาการ 1 (ฟิสิกส์,สมองกลฝังตัว) วันที่ 8-10 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eMVBQU1hERnBiTnM?usp=sharing
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยนที (กรอ.) ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


-

โพสต์18 ต.ค. 2560 19:10โดยEducation Uru   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 19:18 ]

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eSmdBT3RjT2EzQUU?usp=sharing
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 03 อบรมวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 207 คณะครุศาสตร์
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eWnAyMGVlN1dFbDg?usp=sharing
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : พัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมทางกาย “มวลไทยประกอบดนตรี” อบรมวันที่ 2 - 3 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED202

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eODhIUUxIdWsxQjQ?usp=sharing
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา รุ่นที่ 03 วันที่ 25 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง ED 305 คณะครุศาสตร์

1-10 of 57