ประมวลภาพกิจกรรม

-

โพสต์19 มิ.ย. 2560 23:58โดยEducation Uru

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eblFFcXN1RjN3RDA

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eTHpxU2FQRTNSWjg

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eNlhWUlg2WG1RYk0

-

โพสต์23 พ.ค. 2560 00:44โดยEducation Uru   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 23:55 ]

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64ec3JJS0ZJMWtBdEE

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eWkczU184WHJCUVE

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eM2gzdHI0YW5NdUk

.

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:28โดยEducation Uru   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 22:18 ]

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eY0VtOFhEZFQ4WjQ?usp=sharing
การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูครุศาสตร์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2559 "ฉลอง 80 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์"
                27 มกราคม 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eSkFKX2F5RXAxNzg?usp=sharing
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐


https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eNl9Ob2pnZEd0T0E?usp=sharing
โครงการอบรม Google Apps for Education 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
11 มกราคม 2560

-

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:21โดยEducation Uru   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 01:25 ]

โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
รุ่น 2 วันที่ 27-29 มกราคม 2560

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eN09nNnlTMHUtcnM?usp=sharing
กีฬาหางนกยุงเกมส์ 2016
25 มกราคม 2560

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eZERlOE92alFONzA?usp=sharing
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน อบรมจีบผ้า
25 มกราคม 2560

-

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:12โดยEducation Uru   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 00:36 ]

โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
รุ่น 1 วันที่ 20-23 มกราคม 2560

คณะครุศาสตร์ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การบริหารจัดการในระดับคณะและสาขาวิชา 
27 ธันวาคม 2559

ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หน่วยฝึกสอนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

-

โพสต์16 พ.ย. 2559 23:55โดยEducation Uru   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 00:07 ]

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โครงการเสริมความเป็นครูอย่างมืออาชีพ
"สนุก สร้างสรรค์กับสื่อและกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย" ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eTTlORnVnb3Rhbms?usp=sharing
 โครงการอบรมหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

-

โพสต์21 ต.ค. 2559 00:58โดยEducation Uru   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 00:34 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
สำหรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์
ณ ห้อง 613 อาคาร 6
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช
อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม (STEM Education)
โดย อาจารย์กมลทิน พรมประไพ อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง
อาจารย์องอาจ พรมประไพ 
อาจารย์ธนโชติ จันทร์สูง
อาจารย์วลิดา อุ่นเรือน

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eYzVnaE5vbUVCaUE?usp=sharing

ประชุม Re-Profiled ของคณะครุศาสตร์
(ด้านการผลิตและพัฒนาครู)
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64ec0NYLVVpM0lWMDA?usp=sharing

พิธีถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙

-

โพสต์21 ต.ค. 2559 00:56โดยEducation Uru   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 00:23 ]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64eck9LSHRLZUViRzg?usp=sharing
ราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙


https://drive.google.com/drive/folders/0B16rG1xMu64ebXVaSjNJT3V6UFU?usp=sharing
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

-

โพสต์9 ต.ค. 2559 05:58โดยEducation Uru   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 22:01 ]

URU. Freshy Boy & Girl 2016

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

-

โพสต์9 ต.ค. 2559 05:56โดยEducation Uru   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2559 08:30 ]

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21"
๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ราชภัฏร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร
๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปีที่ ๔ การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที 
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 16-18 กันยายน 2559

1-10 of 42