- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   
           ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูดีสู่สังคม เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
วิสัยทัศน์
           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันต้นแบบด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูบริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
           คณะครุศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจไว้ 4 พันธกิจคือ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
พันธกิจที่ 2 บริการวิชาการ  วิจัยและบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
พันธกิจที่ 3 ต้นแบบในการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                   
พันธกิจที่ 4  บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล