- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   
           แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์
           คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบผลิตครูและและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยเครือข่ายการสร้าง                    
 
 ความร่วมมือและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
     1. การผลิตครูต้นแบบตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู
      2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
      3. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
     4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     5. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

     1. ผลิตครูต้นแบบ (Smart Teacher) ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู

     2. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทำงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย

     3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

     4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

     5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟู เผยแพร่และ                   
     สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

     6. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารงานตามพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

     7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสาน                
      การทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกื้อกูลพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

     8. การจัดหารายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง