ข่าวสาร

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ  ด้วยทางกองบริการการศึกษาขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง วันเรียนและห้องเรียนชดเชยของนักศึกษาหลักสูตร                ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประเภำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  2.   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด และการสอบปลายภาคของ                นักศึกษา (คบ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ประจำภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา                  2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)**  สำนักงานคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการสำเนาเอกสารใส่ช่องจดหมายของทุกท่านแล้วค่ะ**  ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักส ...
    ส่ง 8 ต.ค. 2561 03:31 โดย Education Uru
  • หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2561 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รูปแบบครบวงจร  ครั้งที่  2/2561คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อบรม  ณ  ห้องประชุมพิชัยนที  ชั้น  4  อาคาร  ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่าลงทะเบียนต่อคน  1,700  บาท ลำดับ รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวน คน/รุ่น จำนวนวัน วันที่อบรม 1 612182026-001 CL_6636 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูระดับประถมศึกษา  1 75 3 27/07/2561 - 29/07/2561 2 612182026-002 CL_6894 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
    ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:03 โดย Education Uru
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า - แบบฟอร์ม

ข่าวการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คณะครุศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »