ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา


http://www.employ.mua.go.th/https://drive.google.com/drive/folders/1lPSVXnJ25IbUPc6k_TAszw0y1lVMfGk6?usp=sharing
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560


https://drive.google.com/drive/folders/1EYXURPcPvd9trOW4X34i8QvJ7KayuNyl?usp=sharing
โครงการประชุมสัมมนาวางแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 17-19 พฤศจิกายน 2560 


https://drive.google.com/drive/folders/1usCRqPfmaOsQIeP03_syPboh8EkHKMwF?usp=sharing
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมุทร สีอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาชีววิทยา
เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
รุ่นท ี่1 ระหว่างวันที่ 10-12 พศจิกายน 2560

https://drive.google.com/drive/folders/1n0IOJM0dDtKES5alHv9DuAuhQ1PNT90e?usp=sharing
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และฟ้าขาวคืนรัง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


                                                                             https://sites.google.com/a/uru.ac.th/edu-uru2015/prakas-1


 http://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/2557.htmlhttp://edu.uru.ac.th/webgalleryedu/index.html 

จำนวนผู้เข้าชม