เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์19 ม.ค. 2561 01:07โดยadmin upk   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 01:09 ]
ด้วยโรงเรียนอุดรพัฒนาการและโรงเรียน ราชินูทิศ ๒ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการนี้โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลากรปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา จานวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบาบัด จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังนี้