ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
3-4 ธันวาคม 2561 กีฬาสี อุดรพัฒน์เกมส์
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
21 กันยายน 2561 วันสันติภาพสากล
23-25 สิงหาคม 2561 อบรมคลีนิคนักกีฬาฟุตบอล โครงการห้องเรียนกีฬา
21-24 สิงหาคม 2561 สัปดาห์ห้องสมุด
17 สิงหาคม 2561 ชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
16 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ ๑๖  มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2561-07-25 กิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2561-07-24 มอบถ้วยและเกียรติบัตรกีฬาวอลเลย์บอล
2561-07-24 มอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการสอบไปต่างประเทศ
2561-07-24 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมแสดเทา
2561-07-23 รับการประเมินโครงการบริหารจัดการขยะ
2561-07-22 ผอ. หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการ SMT ณ จังหวัดหนองคาย
2561-07-02 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 
2561-05-07 การปรชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
2561-04-30 ถึง 05-05 โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้อง้รียนกีฬา ประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
.......


Comments