ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (ดูภาพทั้งหมมดใน Google Drive)
  13 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู มอบชุดกีฬา (ชุดแข่งขัน ชุดฝึกซ้อม) ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ณ หอประชุมปีติมหาบารมี'43 ดูภาพ
 13 สิงหาคม 2563 กิจกรรม วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 13 ส.ค. 2563 ณ หอปรัชุมปีติมหาบารมี’43 ดูภาพทั้งหมด
 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดูภาพทั้งหมด
23 กรกฎาคม 2563 วันไหว้ครู ดูภาพทั้งหมด
 14 มิถุนายน 2563
  
  
 มอบตัวนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมปีติมหาบารมี 43 และ ใต้อาคารพุทธเมตตา
 ดูภาพบางส่วน


 12 มิถุนายน 2563
  
  

 กิจกรรมต้อนรับ ผอ.สันทัศน์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการดรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ดูภาพบางส่วน

 11 มิถุนายน 2563
  
  
 กิจกรรมต้อนรับ ผอ.ธิดาวรรณ นาคเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา
 ดูภาพบางส่วน

ดูภาพทั้งหมด
 10 มิถุนายน 2563
  
   กิจกรรมงานเลี้ยงส่ง ผอ.ธิดาวรรณ นาคเสน เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง 
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ดูภาพ

           ดูภาพทั้งหมด
   
   
   
   
   
   

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 (ดูภาพทั้งหมดใน Google Drive)
 6 มีนาคม 2563 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ท่าน ผอ.พรพิมล ชินภักดี ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน สพม.เขต ๒๐ ผอ.เยาวลักษณ์ สุวรรณมณี รร.เชียงพังพัฒนวิช ที่กรุณาตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจคณะครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 3 มีนาคม 2563 จัดแสดงนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทย
 ดูภาพ
 2 มีนาคม 2563 ขอบคุณ และอวยพรคุณครูต่างชาติภาษาอังกฤษ Miss Meshadel Aika Diego และครู ต่างชาติภาษาจีน Miss Shu Hai Yan ในโอกาสที่เดินทางกลับประเทศจีน และฟิลิปปินส์ ดูภาพ
 28 กุมภาพันธ์ 2563  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ดูภาพ
 27 กุมภาพันธ์ 2563 มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ดูภาพ
 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน งานกิจการนักเรียน ดูภาพ
 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถ่ายภาพรวม นักเรียนชั้น ม.6 ดูภาพ
25 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารโรงเรียนมอบรางวัลยอดนักออม ดูภาพ
 24 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีขึ้นหอพักใหม่ ดูภาพ
 23 กุมภาพันธ์ 2563 มอบตัวนักเรียน รอบเพชรอุดรพัฒน์ ดูภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายคณิตศาสตร์ ดูภาพ
 9 กุมภาพันธ์ 2563 มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ดูภาพ
 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ดูภาพ
 30 มกราคม 2563ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาตื ครั้งที่ 41 ณ สนามกีฬา กกท. อุดรธานี
 26 - 28 มกราคม 2563 การทดสอบสมรรถภาพและทักษะทางกีฬา นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาดูภาพ
ดูภาพท้งหมด
 25 มกราคม 2563 การสอบข้อเขียนและสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ดูภาพ
 23 มกราคม 2563 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปี 2562  ดูภาพ
ดูภาพทั้งหมด
 22 มกราคม 2563 ท่านรองฯ ภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ผู้บริหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการ กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพชรบูรณ์ เข้าที่พัก เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "อุดรธานี เกมส์ " ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 20 มกราคม 2563  ต้อนรับคณะนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอน โครงการห้องเรียนกีฬา ฟุตบอลหญิง จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯ สมุทรสาคร เข้าที่พัก เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ "อุดรธานี เกมส์" ครั้งที่ ๔๑ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  ดูภาพ
 20 มกราคม 2563ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา หน้าเสาธง ดูภาพ
 19 มกราคม 2563 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IJSO) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 18 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมประกอบพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะ และรำบวงสรวง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม "พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี" เนื่องในวัน ที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๒๗ เพื่อน้อมรำลึกถึง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ดูภาพ
 17 มกราคม 2563 นิทรรศการ "ภูมิปัญญาอาหารไทย สมุนไพรต้านโรค"
 16 - 17 มกราคม 2563  คุณครูที่ปรึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ การประกวดโครงงาน ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๒ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( The Twenty Second Young Science Champion YSC 2020 ) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวชน.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีม ดูภาพ
 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมประกอบพิธี บูชาบูรพาจารย์ และร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครูแะบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดูภาพ
 16 มกราคม 2563  ดูภาพ 
 11 มกราคม 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  ดูภาพ
 11 มกราคม 2563   ดูภาพ
    ดูภาพ
 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวนคริตมาส ดูภาพ
ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 25 ธนวาคม 2562 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบปีใหม่ ดูภาพ
ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
24-25 ธันวาคม 2562กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 21 ธันวาคม 2562 ร่วมงานเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี สานพลัง...ท้องถิ่นไทย ดูภาพ
 16-17 ธันวาคม 2562 รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบ 4 ดูภาพบางส่วน
ภาพทั้งหมด
ภาพจากสภานักเรียน1
ภาพจากสภานักเรียน2
 13 ธันวาคม 2562 ศน.ละมัย ภาดี และท่านศน.ดร.วัลลภา สุวรรณรินทร์ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมการรับการประเมินภายนอก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  ดูภาพ
 12-14 ธันวาคม 2562 ทีมสภานักเรียน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ภาคอีสาน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ  ดูภาพ
 9 ธันวาคม 2562  ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กรุณาตรวจเยี่ยม ให้ขวัญ กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 ... ธันวาคม 2562 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ดูภาพ
 4 ธันวาคม 2562 กิจกรรม" จิตอาสา พาสะอาด พัฒนาโรงเรียน "Big Cleaning Day " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ดูภาพบางส่วน
ภาพทั้งหมด
 2 - 12 ธันวาคม 2562 กาประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการติด 0 ร ณ ห้องสมุด โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562ร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวไทยได้ประโยชน์" งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาณ ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพ
 26 พ.ย. 2562 ครูและนักเรียน รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา และรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูภาพ
 26 พ.ย. 2562 มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดีเด่น ๑๐ ลำดับแรก (TOP TEN) ของแต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ดูภาพ
 25 พ.ย. 2562 มอบเกียรติบัตร จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ดูภาพ
 24 พ.ย. 2562  ร่วมงานซุปเปอร์มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา 3 ดูภาพ
 23 พ.ย. 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ณ หอประชุมปิติมหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพ
 21 พย. 2562 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์ นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ดูภาพ
 15 พ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสด-เทา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  ดูภาพ
 10-14 พ.ย. 2562  นายพลวัตร บัวบุตร และนายนัทธพงค์ ยอดสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ /๔ ที่ได้รับคัดเลือก จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม โครงการ " GSB Football Clinic 2019" แคมป์ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล " ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดูภาพ
 9-11 พ.ย. 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมงานกฐินความดี ณ วัดดอยเทพนิมิตร อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดูภาพ
 11-12 พ.ย. 2562 นายชานน จันทร์ดี นายทัศนนท์ น้อยสุวรรืณา นายนลธวัช นาคสร้อย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูที่ปรึกษา นางอรญา วุฒิพันธ์ และนางเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ ได้รับค้ดเลือกให้ร่วมเข้าค่าย ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ YSC 2020 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1(ดูภาพทั้งหมดใน googledrive)

5 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูที่ปรึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดขอนแก่น ดูภาพทั้งหมด
 5 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูที่ปรึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดูภาพทั้งหมด
 5 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว จ.อุดรธานี ดูภาพทั้งหมด
 29 สิงหาคม 2562  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ดูภาพทั้งหมด
 29 ส.ค.-25 ก.ย. การนิเทศการเรียนการสอนของครู ครั้งที่ 2-2562 
 28 สิงหาคม 2562  โครงการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาครั้งที่ 3 ดูภาพทั้งหมด
25 สิงหาคม 2562  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
   
 24 สิงหาคม 2562  นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง นางสาวอุไรวรรณ เพ็ชรสิม (ฟ้า) บีหลัง โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งรายการ Australian Junior Volleyball Championships (AJVC) 2019 ณ เมืองแคนเบอร่า ประเทศ ออสเตรเลีย ดูภาพทั้งหมด
 23 สิงหาคม 2562  รับการศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน จากโรงเรียนชัยนาคำวิทยา 
 22 สิงหาคม 2562 สัมมนาวิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ "ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 19 สิงหาคม 2562  รางวัลชนะเลิศ สะเต็มเคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 18 สิงหาคม 2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คร้งที่ 17/ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
 15 สิงหาคม 2562  โครงการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาครั้งที่ 2 ดูภาพทั้งหมด
 9 สิงหาคม 2562  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูซางวิทยาคม ดูภาพทั้งหมด
 9 สิงหาคม 2562  ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา ระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุม ลาวแพน เจริญโฮเต็ล  
 8 สิงหาคม 2562  ร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 "ขอนแก่นเเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น  
 8 สิงหาคม 2562   ผู้แทนห้องเรียนกีฬา ร่วมประชุม การแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
 7 สิงหาคม 2562  รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๓ เหรียญทองแดง การแข่งขันวอลเล่ย์บอล อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 "ขอนแก่นเกมส์" วันที่ ๓๐- ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น 
 
 7 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ หอประชุมปีติมหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพทั้งหมด
ภาพจากกล้องสภานักเรียน
 6 สิงหาคม 2562  นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สพฐ. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ ให้เกียรติ ตรวจเยี่ยม คณะนักกีฬา และผู้ฝึกสอน โครงการห้องเรียนกีฬา ณ ที่พักศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ 
 3 สิงหาคม 2562  รับกาาตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม โครงการห้องเรียนกีฬา ดูภาพทั้งหมด
3 สิงหาคม 2562  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 3 สิงหาคม 2562  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ดูภาพทั้งหมด
 1 สิงหาคม 2562  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักรียน
 31 กรกฎาคม 2562  โครงการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาครั้งที่ 1 กล้องสภานักรียน
 25 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันมหามงคลเฉฃิมพรชนมพรรษาฯ ดูภาพทั้งหมด
 24 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดูภาพทั้งหมด
 24 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมอำลาครูพรชัย 
 23 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบรางวัล ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม เพื่อขอมีใบอนุญาตชับขี่รถจักรยานยนต์ 
 20 กรกฎาคม 2562  นักเรียนสอบทำใบขับขี่ 
 15 กรกฎาคม 2562 "อาสาฬหปูรณมีบูชา เข้าพรรษาร่วมน้อมจิตปฏิบัติธรรม " ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน อุดรพัฒนาการ ร่วมสักการะ พระพุทธเมตตามหาบารมี พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ วิหารพระพุทธเมตตามหาบารมี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมเปลี่ยนผ้าห่มต้นโพธิ์ รดนมสด ต้นโพธิ์ ถวายมาลัยดอกไม้ เนื่องในวันอาสาฬหะบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ลานโพธิ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
  15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองหัวหมู กล้องสภานักเรียน
  15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าตูมทองวนาราม 
 15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม บ้านหนองใหญ่ 
  15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน บ้านพักประจำ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีทน บ้านหนองตูม กล้องสภานักเรียน
 12-16 ก.ค. 2562 คลีนิคพิเศษ โครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทวอลเล่ย์บอล  
 12-15 ก.ค. 2562 โครงการ คลินิคพิเศษห้องเรียนกีฬา ประเภทฟุตบอลชาย ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กล้องสภารักเรียน
 10 กรกฎาคม 2562 การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนสุจริต และหลักสูตรต้านทุจริต สหวิทยาเขต รักษ์อุดร จำนวน ๗ โรงเรียน ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 9 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับมอบภาพและคำสอน หลวงตามหาบัว จากพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร (พระอาจารย์กอไผ่) เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน ณ วัดป่ากกสะทอน  
 6-8 ก.ค. 2562 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา อุดรพัฒนาการ ร่วมโครงการการช่วยชีวิตทางน้ำ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชา ติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 5-7 ก.ค. 2562 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ศึกษาดูงาน พระรามราชนิเวศน์ พระราชฐานฤดูฝน ในสมับรชกาลที่ ๕ จังหวัดเพชรบุรี  
 5 กรกฎาคม 2562  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำบุญใส่บาตร ณ สพม. 20 
 4 กรกฎาคม 2562 พิธีมอบรางวัล Smart Boys& Girls  ทูตสันธวไมตรี อุดรพัฒนาการ, ภาพการประกวดรอบต่างๆ กล้องสภานักรียน
 3 กรกฎาคม 2562 การประชุมครูและนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
 2 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับครูสอนภาษาจีน คนใหม่ Miss Shu hai Yiean จากเมืองฉีอาน 
 30 มิ.ย. 2562 พิธีรับมอบเกียรติบัตรค่ายคุณธรรม กล้องสภานักเรียน
 27-30 มิ.ย. 2562 ประชุม" การขับเคลื่อนองค์กร...สู่ความสำเร็จ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA ) ด้วยนวัตกรรม UPK ." ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ดูภาพทั้งหมด
 28 มิถุนายน 2562 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี กรุณาตรวจเยี่ยม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และให้เกียรติพบปะ ผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  
27 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมกล่าวคำปฏิญญา โรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration) ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ณ ลานเหมราช โรงเรียนอุดรพัฒนากา ดูภาพทั้งหมด
 26 มิถุนายน 2562 ค่ายแนะแนว พัฒนาคน พัฒนาตน สร้างสรรค์ผลงาน Port folio โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมปิติมหาบารมี 43 ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 23 มิถุนายน 2562  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งหอใน) กล้องสภานักเรียน
  23 มิถุนายน 2562  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน กับนักเรียนพักประจำ โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  ดูภาพทั้งหมด
 22 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการ Sport ,Program Udonpattanakarn School ชมและเชียร์ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก FIV3 BEACH VOLLEYBALL U21 WORLD CHAMPIONSHIPS UDON THANI THAILAND 2019 ณ สนามกีฬาทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประเพณี พี่ - น้องสัมพันธ์ นักเรียนบ้านพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนอุดรพัฒนาการ กล้องสภานักเรียน
 22 มิถุนายน 2562 พิธีสักการะ ศาลปู่ ย่าไทร ทำบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ นักเรียนบ้านพักประจำ "บ้านร่มพัฒน์" ณ บ้านร่มพัฒน์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 21 มิถุนายน 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 21 มิถุนายน 2562 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 21 มิถุนายน 2562  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
 20 มิถุนายน 2562 ไหว้ครู , ภาพกิจกรรมวันซ้อม 
 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเชียงพังวิทยา ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ดูภาพทั้งหมด
 18 มิถุนายน 2562 พ่นยากำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน 
 16 มิถุนายน 2562 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ช่วยกันดูแล การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ Volleyball Sport Program Udonpattanakarn School โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการดูแลนักกีฬา 
 13-14 มิ.ย. 2562 อบรมพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยใช้หลักวิธีการ ของ GLOBE ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยความร่วมมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันสถาปนา กล้องสภานักเรียน
 16 พฤษภาคม 2562 พิธีรับมอบงานสภานักเรียน กล้องสภานักเรียน
 13 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันเปิดเรียน ดูภาพทั้งหมด
 12 พฤษภ่คม 2562  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักประจำ ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 8-10 พ.ค. 2562 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 ดูภาพทั้งหมด
กล้องสภานักเรียน
 4-6 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  จังหวัดอุดรธานี ณ ลานพิธี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ดูภาพทั้งหมด


ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
(ดูภาพทั้งหมด)
16-.. กุมภาพันธ์ 2562 รด ฝึกภาคสนาม
14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเลิฟการ์ด
21 ธันวาคม 2561 วันคริตมาส
29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวง
28 พฤศจิกายน 2561 ออกอำลังกายวันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561 ออกกำลังกายวันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561 บริจาคโลหิต
14 พฤศจิกายน 2561  ออกกำลังกายวันพุธ
10-11 พฤศจิกายน 2561 กฐินความดี
9 พฤศจิกายน 2561 แนแนวการศึกษา ม.6
5-9 ตุลาคม 2561 ค่ายคุณธรรม 

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
21 กันยายน 2561 วันสันติภาพสากล
23-25 สิงหาคม 2561 อบรมคลีนิคนักกีฬาฟุตบอล โครงการห้องเรียนกีฬา
21-24 สิงหาคม 2561 สัปดาห์ห้องสมุด
16 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ ๑๖  มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2561-07-25 กิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2561-07-24 มอบถ้วยและเกียรติบัตรกีฬาวอลเลย์บอล
2561-07-24 มอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการสอบไปต่างประเทศ
2561-07-24 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมแสดเทา
2561-07-23 รับการประเมินโครงการบริหารจัดการขยะ
2561-07-22 ผอ. หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการ SMT ณ จังหวัดหนองคาย
2561-07-02 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 
2561-05-07 การปรชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
2561-04-30 ถึง 05-05 โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้อง้รียนกีฬา ประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
.......


Comments