รวมแบบทดสอบออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 /2561
รายวิชาใดที่ไม่มีข้อสอบในระบบออนไลน์ ให้นักเรียนติดต่อที่ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ
หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำเท่านั้น เข้าสอบตามวัน เวลาตามรางที่โรงเรียนแจ้งไว้
               ให้ทำข้อสอบในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และมีครูกำกับดูแลระหว่างการสอบ
               แบบทดสอบทุกวิชาเป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ห้ามทำสำเนา เฉลย 
               หรือนำไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท31101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ท31102 วิชาภาษาไทย (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท32101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ท32102  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท33101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท33201  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค31101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค31201  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)     
     
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค31102  วิชาคณิตศาสตร์   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค31202  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค32101  วิชาคณิตศาสตร์   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค32201  วิชาเสริมทักษคณิตศาสตร์  กระดาษคำตอบ (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค32102  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค32202 วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  กระดาษคำตอบ (ดูคะแนนสอบ)

    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค33101  วิชาคณิตศาสตร์   กระดาษคำตอบ (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค33201  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  กระดาษคำตอบ (ดูคะแนนสอบ)

    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค33102  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค.......  วิชา..........  (ดูคะแนนสอบ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส อ.......  วิชา..........  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ.......  วิชา..........  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32101  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32102  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส อ.......  วิชา..........  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ.......  วิชา..........  (ดูคะแนนสอบ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส31101 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส31103 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส32101 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส32103 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ส32102 วิชาประวัติศาสตร์ (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ส32104 วิชาประวัติศาสตร์ (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส33103  วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
       แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ . ภาคเรียนที่ ..  รหัส ส30201 วิชาอาเซี่ยน (ดูคะแนนสอบ)
   
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส.......  วิชา..........
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ว30201  วิชาฟิสิกส์  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30202  วิชาฟิสิกส์  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ .. รหัส ว30204.  วิชาฟิสิกส์  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ว30205  วิชาฟิสิกส์  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ว30224  วิชาเคมี  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30223  วิชาเคมี ครูเยาวลักษณ์ (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ว30223  วิชาเคมีเพิ่มเติม ครูประวิตรา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว.......  วิชาเคมี ครูอรญา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30224  วิชาเคมี  ครูประวิตรา(ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบวิชา เคมี1 รหัส ว30221 (ดูคะแนนสอบ)
     
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ .1-2. วิชาชีววิทยา1 ครูสุเมธี สำหรับนักเรียนชั้น ม.5,ม.6   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ .1  วิชาชีววิทยา1 ครูสุเมธี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ..1.  วิชชีววิทยา  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ..2.  วิชาชีววิทยา  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ .1. รหัส ว30244. วิชาชีววิทยา  (ดูคะแนนสอบ)


หมายเหตุ

1. รายวิชาใดที่ไม่มีแบบทดสอบออนไลน์ ให้นักเรียนติดต่อกับครูผู้สอน
2.รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขพละศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนติดต่อกับครูผู้สอน

ą
นิพนธ์ จันทร์แดง,
19 ม.ค. 2562 12:20
Comments