ประชาสัมพันธ์   รวมแบบทดสอบออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
                       สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 /2561
                      
ตารางสอบ 

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำเท่านั้น เข้าสอบตามวัน เวลาตามรางที่โรงเรียนแจ้งไว้
               ให้ทำข้อสอบในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และมีครูกำกับดูแลระหว่างการสอบ
               แบบทดสอบทุกวิชาเป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ห้ามทำสำเนา เฉลย 
               หรือนำไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศ : - เกณฑ์การผ่านทุกรายวิขา คือ 50 %
                    - รายวิชาใดที่ไม่มีข้อสอบในระบบออนไลน์ ให้นักเรียนติดต่อที่ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ หรือที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
                - ให้นักเรียนถ่ายภาพคะแนนสอบที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสอบผ่านทุกครัั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท31101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ท31102 วิชาภาษาไทย (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท32101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ท32102  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท33101  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ท33201  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ท33102  วิชาภาษาไทย  (ดูคะแนนสอบ)
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค31101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค31201  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)     
     
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค31102  วิชาคณิตศาสตร์   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค31202  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค32101  วิชาคณิตศาสตร์   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค32201  วิชาเสริมทักษคณิตศาสตร์ (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค32102  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค32202 วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)

    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค33101  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ค33201  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)

    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค33102  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ค33202  วิชาคณิตศาสตร์  (ดูคะแนนสอบ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส อ31101  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน.  (ดูคะแนนสอบ
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32101  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32102  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32201  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32202  วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32204  วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ... รหัส อ32206  วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส อ33101  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ .. รหัส อ33201 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ33102  วิชาภาษาอังกฤษ  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ .. รหัส อ33202 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส อ30206 ภาษาอังกฤษ (ดูคะแนนสอบ)  

     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30201 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30202 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30203 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30204 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30205 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบ วิชาภาษาจีน รหัส จ30206 (ดูคะแนนสอบ)


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส31101 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส31103 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส32101 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส32103 วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ส32102 วิชาประวัติศาสตร์ (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. ภาคเรียนที่ .. รหัส ส32104 วิชาประวัติศาสตร์ (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ส33103  วิชาสังคมศึกษา (ดูคะแนนสอบ)
       แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ . ภาคเรียนที่ ..  รหัส ส30201 วิชาอาเซี่ยน (ดูคะแนนสอบ)
       แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .6 ภาคเรียนที่ .2.  รหัส ส30202 วิชาอาเซี่ยน (ดูคะแนนสอบ)
   
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ส.......  วิชา..........
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี (>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ว30201  วิชาฟิสิกส์1  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30202  วิชาฟิสิกส์2  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ .1. รหัส ว30203.  วิชาฟิสิกส์3 (ฉบับที่1)(ฉบับที่2) (สอบให้ผ่านทั้ง 2 ฉบับ แล้วถ่ายภาพคะแนนไปส่งครู)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ .. รหัส ว30204.  วิชาฟิสิกส์4  (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ว30205  วิชาฟิสิกส์5  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ .2. รหัส ว33101  วิชาฟิสิกส์  (ดูคะแนนสอบ)
    ฟิสิกส์ รหัส  ว 32203 กำลังดำเนินการ

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  รหัส ว30221วิชาเคมี (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30222  วิชาเคมี2 (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว30223  วิชาเคมี ครูเยาวลักษณ์ (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5. ภาคเรียนที่ .1. รหัส ว30223  วิชาเคมีเพิ่มเติม ครูประวิตรา (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .5. ภาคเรียนที่ .2. รหัส ว30224  วิชาเคมี  (ดูคะแนนสอบ)
    
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ว30225  วิชาเคมี  ครูสุจิตรา(ดูคะแนนสอบ)
    
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 รหัส ว33102  วิชาเคมี (ดูคะแนนสอบ)

     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ .1. วิชาชีววิทยา1 ว30103 (ฉบับที่1)(ฉบับที่2) (สอบให้ผ่านทั้ง 2 ฉบับ แล้วถ่ายภาพคะแนนไปส่งครู)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ .1-2. วิชาชีววิทยา1 ว30241 ครูสุเมธี สำหรับนักเรียนชั้น ม.5,ม.6   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ .1  วิชาชีววิทยา1 ครูสุเมธี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4   (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ..2. รหัส ว30243 วิชาชีววิทยา3  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ..2.  รหัส ว30244 วิชาชีววิทยา3  (ดูคะแนนสอบ)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ .1. รหัส ว30244. วิชาชีววิทยา4  (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .6.. ภาคเรียนที่ .2.... รหัส ว30245 วิชาชีววิทยา5 ครูอุบล  (ดูคะแนนสอบ)

    แบบทดสอบ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว30104 (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว30105 (ดูคะแนนสอบ)
    แบบทดสอบ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว32101 (ดูคะแนนสอบ)
  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยี (>>>ต้องการทำข้อสอบคลิกที่นี่<<<)
     แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รหัส ง33201  วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  (ดูคะแนนสอบ)

Comments