กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 372 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นางสาววรินทร เข็มทอง
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการ 
  กลุ่มบริหารงบประมาณ
  และกลุ่มบริหารทั่วไป)

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารงานบุคคล
  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)