กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 422 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นายสันทัศน์  หอมสมบัติ
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารทั่วไป)