กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 336 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการและ
  กลุ่มบริหารทั่วไป)

  ------------------------

  นางภัทรพร พันธุวาปี
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
  กลุ่มบริหารงบประมาณ)

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)