กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 402 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นายสันทัศน์  หอมสมบัติ
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------

  นางสาววรินทร เข็มทอง
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล)

  ------------------------

  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารทั่วไป)