กิจกรรมของโรงเรียน
 

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 0 จาก 322 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

------------------------

นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารวิชาการและ
กลุ่มบริหารทั่วไป)

------------------------


นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
กลุ่มบริหารงบประมาณ)

------------------------


นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)