กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 457 รายการ ดูเพิ่มเติม »  นายสันทัศน์  หอมสมบัติ
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

  ------------------------


  นายรมย์  อนันตโสภณ
  รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล)

  ------------------------


  นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  (กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารกิจการบ้านพักนักเรียน)