กิจกรรมของโรงเรียน
 

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 0 จาก 316 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางธิดาวรรรณ  นาคเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายราเชนทร์  พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายภคพล  โคตรชุม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารงบประมาณ)

นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายชัชปภพ  อนันตโสภณ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)