Novice


Štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo

objavljeno: 17. avg. 2018 00:50 avtor: Meta Vidiček

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji. 

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de ter v priponki. 

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

Nekateri sodelavci Grma prejeli mednarodne INLPTA certifikate

objavljeno: 19. jul. 2018 03:22 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 19. jul. 2018 04:26 ]

V mesecu januarju se je v okviru dnevov Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto v organizaciji doc. dr. Lee-Marija Colarič-Jakše pričelo izobraževanje o Nevro Lingvističnem Programiranju - NLP, ki so se ga udeležili nekateri zaposleni iz enot Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizme ter Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Udeleženci so bili pri izvedbi delavnic aktivno vključeni v učenje skozi individualno in skupinsko delo ter delo v parih, učili pa so se na temelju izkustvenega učenja in povratnih sporočil, ki so jih sprejemali od svojih kolegov in trenerke med procesom usposabljanja.

Izobraževanje je izvajala naša predavateljica doc. dr. Marija Turnšek Mikačič, registrirana NLP trenerka (licence INLPTA, DVNLP, IANLP) in NLP coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF).

NLP je eden izmed najbolj iskanih modelov celovite komunikacije za doseganje osebne in poslovne odličnosti, kot tudi  učinkovitega učenja in poučenja. Udeleženci NLP, ki so se izobraževali v tem programu,  bodo na podlagi prejetega znanja in preučevanja strokovnega tematskega področja lahko bolj kakovostno in celovito:

-        uporabili učinkovite in hitre načine za podkrepitev in spreminjanje svojih miselnih in vedenjskih vzorcev pri soočanju z različnimi izzivi,

-        dosegali boljše delovne rezultate z zavedanjem in preseganjem svojih dosedanjih sposobnosti,

-        gradili dobre medosebne odnose, ki prinašajo zadovoljstvo in dobro počutje, 

-        vplivali na sebe in druge, tudi tam, kjer je bilo prej videti nemogoče,

-        dosegli jasnost ciljev, večjo samozavest, uspešnost in osebno zadovoljstvo.

Mednarodne INLPTA certifikate sta udeležencem izobraževanja o Nevro Lingvističnem Programiranju podelila NLP trenerka in coach doc. dr. Marija Turnšek Mikačič ter direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, vsem pa je čestital tudi dekan Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Jože Podgoršek. Verjamemo, da bodo novo pridobljena znanja učiteljev in predavateljev dodatna pot h kakovosti in odličnosti pri delu z mladimi generacijami na vseh izobraževalnih enotah Grma.


Nekaj foto utrinkov (Foto: Slavica Šterk):

 
 
 


Delovni čas študentskega referata v času poletnih počitnic

objavljeno: 16. jul. 2018 04:36 avtor: Meta Vidiček

Obveščamo vas, da bo študentski referat zaprt v času poletnih počitnic, to je od ponedeljka, 23. 7. 2018, do vključno srede, 15. 8. 2018.

Želimo vam prijetne počitnice.

12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

objavljeno: 4. jul. 2018 06:51 avtor: Meta Vidiček

Vabimo vas, da se udeležite 12. mednarodne konference Logistika v kmetijstvu, ki jo organiziramo Občina Sevnica, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.
 
Osrednja tema letošnje konference bo Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu.
 
Konferenca bo potekala v četrtek, 8. novembra 2018, na Grmu – Centru biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pričetkom ob 10. uri.
 
Rok za oddajo člankov je 19. oktober 2018, na elektronskem naslovu: andrej.lisec@um.si.
 
Vljudno vabljeni!

Vabilo študentom za sodelovanje v projektih ŠIPK

objavljeno: 20. jun. 2018 04:59 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 28. jun. 2018 00:08 ]

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. 

V projektno skupino sta lahko vključena do 2 študenta, ki sta že sodelovala na javnih razpisih ŠIPK, zato nas, prosim, opozorite, če ste že sodelovali v javnih razpisih ŠIPK.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec). 

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bo v okviru navedenega razpisa izvajala 3 projekte, opise najdete spodaj.

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po e-pošti z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018« na e-naslov: meta.vidicek@vsgrm.unm.si do vključno petka, 22. 6. 2018, do 12. ure.

Pri izbiri se bodo upoštevale prijave po časovnem zaporedju prejema na kontaktni e-naslov.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bo v okviru navedenega razpisa izvajala 3 projekta:


  1. Naziv projekta: Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Kratka vsebina: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. Zaradi povečevanja finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše problema ne bo mogoče reševati le z do sedaj uporabljenimi modeli, ampak bo treba razviti nove, kreativne in inovativne rešitve in vpeljati drugačne, alternativne oblike bivanja in oskrbe za starejše, ki bodo tudi učinkovitejše in manj finančno zahtevne kot obstoječe, hkrati pa bodo upoštevale želje in preference starejših ljudi. Staranje prebivalstva ne sme predstavljati problema, ampak izziv, ki ponuja možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest na različnih področjih. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. Za Slovenijo je tudi značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj, ki se s starostjo celo povečuje, ter razpršena poselitev in velik delež podeželskih območij. V alternativne oblike bivanja in oskrbe bomo vključili tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb v lokalni turizem (za njihovo animacijo in njih kot animatorje). Tukaj se povežejo Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko in študent Fakultete za turizem. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

V projektu sodelujeta:

  • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Upravljanje podeželja.

  1. Naziv projekta: Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

Kratka vsebina: Slovenija je z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –jasno opredelila nacionalni strateški cilj – zagotavljanje lokalno pridelane hrane s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov. Spodbujanje lokalno pridelane hrane ima vrsto pozitivnih učinkov: • varovanje okolja in zmanjšanje vplivov, zaradi skrajšanja dobavnih verig in logističnih poti • spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju • Izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja kakovostnejše hrane. Po drugi strani, pa je moč zaznati, da je tako pridelana hrana razvrednotena, kar je posledica poceni uvožene hrane. Prehrambene multinacionalke imajo tudi velike oglaševalske proračune in zelo dobro uspejo skriti ogromno vrzel, ki obstaja v kakovosti med njihovo hrano in nepredelano ali manj predelano lokalno hrano. Potrošniki imajo zaradi pomanjkanja informacij o načinu pridelave hrane in poreklu pogosto zmotne vtise o vrednosti hrane, ki jo dobijo za nizko ceno in se ne zavedajo, da v resnici zanjo plačujejo visoko ceno zaradi slabše hranilnosti in pešanja lastnega zdravja. Projekt se bo tako osredotočal na logistično-okoljsko pozitivne učinke trajnostne lokalne proizvodnje hrane, kjer bomo ovrednotili 1 lokalno pridelan proizvod iz vidika dobavnih verig in okoljskih vplivov, pri čemer bi radi upoštevali tudi pravne in ekonomske vidike, kar bo zagotavljalo celovit pristop. Osredotočali se bomo na proizvode, pridelane v Občini Starše, kjer ima sedež nevladna organizacija Antares Maribor. Nadalje bomo pri potencialnih potrošnikih preverili njihovo stopnjo znanja o lokalno pridelani hrani ter na osnovi pridobljenih podatkov pripravili izobraževalne vsebine za odrasle, da bodo pridobili nova znanja o logistiki, okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih lokalno pridelanih proizvodov, kar bo vplivalo tudi na spremembo vedenja in potrošniških navad.

V projektu sodeluje:

  • 1 študent visokošolskega študijskega programa Upravljanje podeželja.

 

        3.    Naziv projekta: Vloga vozlišča lokalne hrane, kot podpora turizmu

Kratka vsebina: Projekt je izjemno lokalno orientiran. V Mariboru obstaja osrednja tržnica na Lentu, ki predstavlja nekakšno vozlišče lokalne hrane in kamor zahajajo tudi turisti. Včasih je bilo tržnic v Mariboru bistveno več. A veliko ljudi pozabi, da ima Maribor več kot le eno tržnico in ena takšnih je mala tržnica na Dominkuševi, ki jo je leta 1958 zasnoval arhitekt Vlado Emeršič. Tako se je lokalna skupnost v mesecu aprilu 2018, v neposredni bližini sedeža zavoda MIITR, odločila za oživitev tržnice v Dominkuševi ulici v Mariboru. Prebivalci lokalne skupnosti imajo veliko spominov izpred dvajsetih let, kako je bilo na tej tržnici včasih živahno, polno kupcev in turistov. Oblikovala se je tudi neformalna skupina posameznikov »Skupina za malo tržnico«, ki jo sestavljajo okoliški prebivalci. In tako so se odločili, da je treba tržnico narediti privlačno širši množici in turistom ter obogatiti tudi ponudbo in med katerimi je tudi MIITR (prvi partner v projektu). Projekt se fokusira na dva pomembna vidika – lokalno proizvodnjo hrane in načrtovanje vozlišča (angl. food hub) ter podporo razvoju turizma, ki temelji na lokalnih pridelkih in izdelkih. Študenti bodo v projektu pregledali različne vidike dobavnih verig lokalne proizvodnje hrane in razmišljali o načrtovanju vozlišča, ki bo lokalnim prebivalcem omogočalo dostop do domačih pridelkov in izdelkov na primeru tržnice ter razmišljali o razvoju novih turističnih proizvodov in storitev, povezanih z vozliščem. Gre pa tudi za promocijo zdravega načina življenja in trajnostnega turizma. MIITR bo, kot aktivno sodelujoč pridobil svež pogled za oživitev lokalne skupnosti in morebitnega povečanja števila turistov. Poskušali bomo tudi identificirati dejavnike za povečanje ponudbe in večje število obiskovalcev, ob omejenih finančnih virih za promocijo. Posledično bo projekt ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje turistične ponudbe lokalnih proizvodov.

V projektu sodeluje:

  • 1 študent visokošolskega študijskega programa Upravljanje podeželja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.


Okrogla miza: »Zdravje in hrana na razpotju – kakšna bo naša prihodnost?«

objavljeno: 11. jun. 2018 00:18 avtor: Meta Vidiček

Vljudno vabljeni na

 

okroglo mizo:

  »Zdravje in hrana na razpotju – kakšna bo naša prihodnost?«

 

 ki bo potekala v petek, 15. junija 2018, ob 12. uri v Hiši Evropske unije (Dunajska 20, Ljubljana).

 Z zanimivimi gosti bomo odgovorili na vprašanja: Kako pomembna je v resnici prehrana za naše zdravje? Kako na zdravje vpliva vse bolj predelana in s hranili osiromašena prehrana, ki prihaja do nas pretežno iz globalne ponudbe? Kakšen je vpliv prehrane na rast in razvoj otrok, na zdravljenje bolnikov in kakovostno življenje starostnikov? Kakšna so opažanja zdravnikov in nutricionistov? Zakaj je vključevanje čim večjega deleža lokalno pridelane hrane v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše bistvenega pomena?

 Z dogodkom želita evropski poslanec dr. Igor Šoltes in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jože Podgoršek ponovno dokazati, da je lokalno pridelana hrana, ki se ponaša s kakovostjo, svežino in varnostjo za potrošnika, pot do našega zdravja in trajnostne prihodnosti. Gre za nov dogodek v okviru naših prizadevanj za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja in povečanje deleža lokalno pridelane hrane v javnih zavodih, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za starejše.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj: http://bit.ly/zdravjenaprvemmestu Za več informacij smo vam na voljo na: pisarna@igorsoltes.eu

 

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 

Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Skupine Zelenih/ESZ

Dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Prim. Matija Cevc, dr. med., Interna klinika UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni

Doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., Pediatrična klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

Anja Pristavec, mag. inž. prehrane, svetovalka za prehrano, hujšanje in diabetes

Mag. Simon Strgar, direktor Doma starejših Ljubljana Šiška

Okroglo mizo bo moderirala Alenka Kesar.

Vabilo na informativni dan, 14. junij 2018

objavljeno: 8. jun. 2018 01:43 avtor: Irena Hrovat

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 17. uri, na sedežu VŠ Grm Novo mesto (Sevno 13, Novo mesto), v predavalnici P4 (prizidek šole).

Predstavili vam bomo študijski program Upravljanje podeželja, študij na naši visoki šoli in odgovorili na vaša vprašanja in dileme.

V kolikor se informativnega dneva ne boste mogli udeležiti, vas vabimo na individualni obisk. Za vse informacije smo vam na voljo tudi na e-naslovu info@vsgrm.unm.si in tel. 07 39 34 706.

Okrogla miza: »Zdravje in hrana na razpotju – kakšna bo naša prihodnost?«

objavljeno: 1. jun. 2018 04:39 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 1. jun. 2018 04:39 ]

Vljudno vabljeni na

okroglo mizo:

»Zdravje in hrana na razpotju – kakšna bo naša prihodnost?«

ki bo potekala v petek, 15. junija 2018, ob 12. uri v Hiši Evropske unije (Dunajska 20, Ljubljana).

Z zanimivimi gosti bomo odgovorili na vprašanja: Kako pomembna je v resnici prehrana za naše zdravje? Kako na zdravje vpliva vse bolj predelana in s hranili osiromašena prehrana, ki prihaja do nas pretežno iz globalne ponudbe? Kakšen je vpliv prehrane na rast in razvoj otrok, na zdravljenje bolnikov in kakovostno življenje starostnikov? Kakšna so opažanja zdravnikov in nutricionistov? Zakaj je vključevanje čim večjega deleža lokalno pridelane hrane v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše bistvenega pomena?

Z dogodkom želita evropski poslanec dr. Igor Šoltes in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jože Podgoršek ponovno dokazati, da je lokalno pridelana hrana, ki se ponaša s kakovostjo, svežino in varnostjo za potrošnika, pot do našega zdravja in trajnostne prihodnosti. Gre za nov dogodek v okviru naših prizadevanj za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja in povečanje deleža lokalno pridelane hrane v javnih zavodih, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za starejše.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj: http://bit.ly/zdravjenaprvemmestu Za več informacij smo vam na voljo na: pisarna@igorsoltes.eu

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Skupine Zelenih/ESZ

Dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Prim. Matija Cevc, dr. med., Interna klinika UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni

Doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., Pediatrična klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

Anja Pristavec, mag. inž. prehrane, svetovalka za prehrano, hujšanje in

diabetes

Mag. Simon Strgar, direktor Doma starejših Ljubljana Šiška

Okroglo mizo bo moderirala Alenka Kesar.

Vabilo na odprti forum inovativnega turizma, strokovno konferenco in podelitev certifikatov

objavljeno: 1. jun. 2018 01:39 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 1. jun. 2018 01:40 ]

Fakulteta za organizacijske  študije v Novem mestu v sodelovanju z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Termami Krka d.o.o., Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma, Kompasom Novo mesto d.o.o. in Turistično informacijskim centrom Novo mesto izvaja projekt Odprta akademija za inovativni turizem, ki nastaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020. V pomladnem obdobju so po območju Dolenjske in Bele krajine potekale ustvarjalnice inovativnega turizma z odličnimi strokovnjaki in akademiki, ki so bile dobro obiskane in odmevne, na katerih so udeleženci pridobili nova znanja za razvoj lastnih podjetniških dejavnosti.

Ob zaključku vas prijazno vabimo na sklepno dejanje, ODPRTI FORUM INOVATIVNEGA TURIZMA, STROKOVNO KONFERENCO ODPRTE USTVARJALNICE ZA INOVATIVNI TUIZEM IN SLOVESNO PODELITEV CERTIFIKATOV, ki bo v soboto, 9. 6. 2018 v Hotelu Bela krajina v Metliki, kjer vam bomo predstavili inovativne produkte in nove vsebine iz področja turizma.  

Lepo vabljeni! 

Študentsko športno druženje

objavljeno: 9. maj 2018 05:44 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 9. maj 2018 05:45 ]

Tudi letos bo vsakoletno študentsko športno druženje v organizaciji novomeških fakultet in visoke šole (FINI, FIŠ, FOŠ, VŠ GRM) potekalo v obliki piknika.

V petek, 25. maja 2018, se bomo od 16. ure dalje družili na študentskem športnem pikniku v Drgančevju (za OMV-jem), na piknik prostoru Kmetije Kastelic (na povezavi najdete tudi navodila za dostop do piknik prostora).

Lokacija omogoča obilico športne zabave - lahko se boste pomerili v nogometu, odbojki, balinanju, pa tudi v različnih družabnih igrah (šah, tarok, enka ...). S seboj lahko prinesete tudi druge športne rekvizite (npr. badminton oprema, frizbi...). Tako kot vsako leto, bo tudi letos poskrbljeno za jedačo in pijačo.

Zaradi lažje organizacije se morate vsi sodelujoči prijaviti, zato prosimo, da izpolnite e-prijavo. Rok za prijavo je torek, 22. maj 2018, do 12. ure.

Lepo vabljeni.

1-10 of 176